SJL kysyi touko-kesäkuussa lehdistön luottamusmiehiltä freelancereiden käytöstä lehtitaloissa vuonna 2006. Kysely oli sarjassaan toinen. Ensimmäinen kysely tehtiin viime vuoden keväällä, jolloin tietoa kerättiin vuodelta 2005.

Suuria muutoksia freelancereiden käytössä ei näyttäisi tapahtuneen. Vastaajien joukossa isommat ryhmät tulivat paikallis- ja kaupunkilehdistä, maakunnallisista sanomalehdistä sekä järjestö- ja ammattilehdistä.

Puolet käytetyistä freelancereista päätoimisia

Säännöllisesti käytettyjen freelancereiden määrä on useimmiten 3-5. Toiseksi eniten vastattiin 16-30. Freelancereiden käyttö on pysynyt suunnilleen ennallaan. Näin vastasi yli puolet vastaajista. Kahdessa lehdessä freelancereiden käyttö oli kasvanut merkittävästi ja yhdessä vähentynyt samaten.

Neljä lehteä kymmenestä käyttää etupäässä sivutoimisesti freetyötä tekeviä eli avustajia. Yksittäisiä mainintoja saivat myös eläkeläiset ja opiskelijat.

Reilu neljännes vastaajista ilmoitti käyttävänsä eri freelance-ammattiryhmistä vain kirjoittavia toimittajia. Kaikki vastaajat käyttävät kirjoittavia toimittajia. Valokuvaajien, kuvittajien ja taittajien osuus on yleisimmin 25 % silloin, kun näitä ammattiryhmiä on käytetty.

Freebudjetit ennallaan ja osin salassa

Yli kolmannes vastanneista kertoi, että freebudjetti on enintään 20 000 euroa vuodessa. Useamman maininnan saivat myös 20 000-50 000 euroa ja 100 000-500 000 euroa. Peräti kuusi vastaajaa (joka neljäs) ilmoitti, ettei ollut saanut tietoa freebudjetista!

Freetyön osuus työvoimakuluista on yhdeksän luottamusmiehen lehdissä alle 5 %. Kaikkiaan kuusi vastaajaa sanoi osuuden olevan joko 5-10 & tai 11-20 %.

Suulliset sopimukset jyräävät edelleen

Kirjallisia toimeksiantosopimuksia ei tehdä 45 %:ssa vastanneita lehtiä! Joka neljännessä näitä tehdään vain vakituisten freelancereiden kanssa. Kolmessa näin toimitaan kaikkien freelancereiden kanssa. Sähköpostilla suullisesti sovittu varmennetaan niinikään kolmessa lehdessä.

Yli 40 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä tekijänoikeusehtona ensi- ja kertajulkaisuoikeutta, mahdollisesti täydennettynä verkkokäytöllä. Tämän jälkeen alle 20 %:n osuudella tulevat kaikki oikeudet. Jatkuvalla käyttöoikeudella sovitaan joka kymmenennessä lehdessä.