Mediatoimistoala on kasvanut Suomessa jo neljänä perättäisenä vuotena. Vuoden 2006 volyymi oli runsaat 585 miljoonaa euroa liikevaihdolla mitattuna kasvun ollessa 3,5 %.

Mediatoimistojen myyntikate eli liikevaihto vähennettynä ostoilla, oli v. 2006 kaikkiaan 32,5 miljoonaa euroa ja se muodostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mainostajasopimuksiin liittyvistä palvelupalkkioista. Edelliseen vuoteen oli kasvua yli 9 %. Alan kasvu vuonna 2006 oli media-alan kasvua suurempi.

“Vuonna 2006 liikevaihtoa ja myyntikatetta kasvattivat eniten pienet toimistot, useilla isoista toimistoista osui kasvupiikki edelliseen vuoteen. Vuositason muutokset liikevaihdossa selittyvät
usein asiakkaiden mediainvestointien määrän muutoksista ja asiakaskannan muutoksista”, tiivistää MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

“Mediatoimistoalalla menestyminen edellyttää vahvaa investointia tutkimuksiin, suunnittelutyökaluihin ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen”, jatkaa Leikola. “Alan myyntikatteiden kasvu kertoo siitä, että markkinoijat osaavat hyödyntää toimistojen osaamista yhä monipuolisemmin.”

Toimistoista kehittynyt vahvoja digiosaajia

Vaikka mediatoimistojen henkilökunnan määrässä ei ole suuria muutoksia, on henkilökunnan rakenne muuttunut: digiosaajien määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa.

Digitalisoituminen on muuttanut suomalaisten ostokäyttäytymistä ja kuluttajien tapaa käyttää mediaa. Vähintään joka toinen yli 15-vuotias suomalainen internetin käyttäjä hakee verkosta
taustatietoa ostaessaan vaikkapa huonekaluja, kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa, sijoituspalveluita tai urheiluvälineitä. Myös yhä useampi vaikuttaa muiden päätöksentekoon
kertoessaan ostokokemuksistaan muille netin keskustelupalstoilla tai blogeissa.

“Mediatoimistojen rooli eri keinojen yhdistelijänä, uudenlaisten kohtaamisten suunnittelijoina ja strategisena kanavasuunnittelijana on digimediakehityksen myötä korostunut. Näkemyksellisyyden lisäksi edellytetään mediatoimistolta edelleen myös tehokasta ostamista ja sujuvaa arjen hallintaa”, kertoo MTL Mediatoimistot ry:n puheenjohtaja, Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

“Markkinoijat ovat myös huomanneet asiakaskuntansa pirstaloituneen yhä pienempiin segmentteihin. Suunnittelun tueksi kaivataan parempaa ymmärrystä asiakkaista – millainen ostoprosessi oikeastaan on, ja millaisin keinoin markkinoija voi parhaiten edistää kaupan syntyä. Mediatoimistojen palveluvalikko on laajentunut tukemaan CRM-ajattelua ja myyntiä”, Kallio jatkaa.

Investointien vaikuttavuuden mittaaminen korostuu

Markkinoinnin murroksessa on investointien vaikuttavuuden mittaaminen noussut yhä tärkeämpään rooliin.

“Mittaamisen haasteellisuutta lisää se, ettei enää mitata vain mediakäytön ja mainonnan vaikuttavuutta tietyssä kohderyhmässä. Markkinoijalla on tarve ymmärtää markkinointiviestinnän ja koko markkinoinnin vaikuttavuutta. Toimistot rakentavat asiakkailleen järjestelmiä ja
ennustemalleja, jotka kattavat markkinoijan tarpeet laajasti. Tämä tulee nostamaan toimistojen tarjoamien tutkimuspalveluiden kysyntää jatkossakin, kertoo MTL Mediatoimistot ry:n
varapuheenjohtaja, Aegis Media Finlandin toimitusjohtaja Juha Herranen.

Korvaus työstä sidotaan enenevästi asiakkaan menestykseen Vuoden 2006 lopulla tehty selvitys osoitti, että vajaa kolmannes markkinoijista haluaa toimistonsa kanssa palvelumallin, jossa osa palvelun hinnasta on sidottu yhteisesti sovittuihin, asiakkaan liiketoimintaan sidottuihin mittareihin. Samainen selvitys osoitti, että valtaosa markkinoijista on toistaiseksi valinnut perusmalliksi palvelupalkkiopohjaisen sopimusmallin.

“Asiakkaiden menestykseen sidotut hinnoittelumallit ovat tervetulleita toimistoille”, toteaa Juha Herranen. “Hinnoittelumalli nostaa esiin myös tarpeen mitata tehtyjen toimenpiteiden onnistuneisuutta, mikä on tärkeää. Ainakin osan mittareista tulisi olla samat kaikille markkinoijan partnereille. Myös sitä kautta yhteinen näkemys tavoitteista kirkastuu.”

MTL Mediatoimistojen lukuja 2004-2006

Ensin liikevaihto kolmelta viime vuodelta ja myyntikate, luvut tuhatta euroa.

Firma 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Dagmar Oy(x) 165600 169491 152049 11127 11076 10101 132 130 121
Aegis Media Finland Oy
Carat Finland Oy 104397 102970 86380 5035 4900 4433 45 45 43
Vizeum Oy 21169 25887 22734 1001 1067 993 9 9 9
OMD Finland 88112 81061 94220 4266 3833 4392 47 47 48
Pool Media International Oy 61234 59014 69502 2649 2778 3214 33 32 33
Mediacom Oy(x) 58692 62336 55720 3597 3479 3005 31 28 24
Happi Mindshare(xx) 49188 38564 21633 2400 1100 742 20 15 9
Mediaedge:cia Finland Oy 26565 23960 20922 1260 1065 1 035 11 10 9
Toinen Helsinki Oy(xxx) 10200 2000 1200 467 10 7
YHT. 585158 565283 523160 32535 29765 27915 338 323 305

(x) Dagmar Oy tilikausittain 1.9.2005-31.8.2006
(x) Mediacom Oy tilikausittain 1.9.2005-31.8.2006
(xx) Tilintarkastamattomat luvut
(xxx) Toinen Helsinki Oy: vuoden 2005 vertailuluku laskennallinen, perustuu 9 kk:n tilikauteen
Lähde: Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL