Tutkimus: Teknologiakeskusten viestijät “verkonkutojia”

Teknologiakeskuksilla on tärkeä rooli alueellisten
yhteistyöverkostojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä, alueen
yhteisen viestin ja imagon rakentamisessa sekä yhteyksien luomisessa eri toimijoihin. Näin toteaa Johanna Salomaa-Valkamo lisensiaatintyössään ”Verkonkutominen on tehtävämme. Näkökulmia suomalaisten teknologiakeskusten viestintään”, joka on hyväksytty Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa.

–Teknologiakeskukset ovat tyypillisesti erittäin vahvasti
verkottuneita – verkostojen voi sanoa olevan niille jopa elinehto.
Teknologiakeskusten tärkein tuote tai palvelu on juuri kontaktit,
Johanna Salomaa-Valkamo tiivistää. Perinteisesti teknologiakeskusten toiminnan kolme kivijalkaa muodostuu (1) yrityskehitystoiminnasta, (2) kansallisten ja alueellisten kehityshankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä (3) toimitilojen ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä.

Salomaa-Valkamon mukaan teknologiakeskusten rooli alueidensa
strategisina toimijoina vauhdittui merkittävästi 1990-luvun
puolivälissä, kun eri puolilla Suomea sijaitseville
teknologiakeskuksille annettiin vastuu valtakunnallisen
osaamiskeskusohjelman alueellisesta toteuttamisesta.

–Teknologiakeskukset ovat liike-elämän, yliopistonmaailman ja
valtiovallan muodostaman kolmion keskellä. Niiden tavoitteena on, että toimintaympäristöissä ja verkostoissa syntyy uutta, synergistä osaamista ja vuorovaikusta, joka edistää kaikkien osapuolien toiminnan tavoitteita. Parhaimmillaan näin syntyy kollektiivista eli yhteisöllistä asiantuntemusta.

Erilaista kuin yritysviestintä

Vaikka kaikki teknologiakeskukset ovat osakeyhtiöitä, niiden
organisoitu viestintä poikkeaa voittoa tavoittelevien yritysten
organisoidusta yritysviestinnästä merkittävästi.

–Leimaavia tekijöitä teknologiakeskusten viestinnässä ovat erittäin
laajat yhteistyö- ja sidosryhmäverkostot. Vain harvoin viestinnällä
pyritään voimakkaaseen oman yrityskuvan vahvistamiseen: ”yleisöt” nähdään sidosryhminä ja kumppaneina, joiden kanssa rakennetaan yhteistä viestiä ja yhteistä kuvaa, Salomaa-Valkamo kuvailee.

–”Verkonkutomisen” lisäksi alueen toimijoiden yhteistyön ja –
toiminnan edistäminen olivat keskeisessä roolissa, samoin alueiden strategioiden kehittäminen ja alueiden identiteettien muodostaminen. Teknologiakeskusten viestintä vaatii moniulotteista alueellista asiantuntijuutta, jossa alueelliset kumppanuudet ovat vahvasti läsnä, hän tiivistää.

Tampereella 10 vuoden ajan Teknologiakeskus Hermian
viestintäpäällikkönä työskennelleen Salomaa-Valkamon tutkimus tarjoaa puheenvuoron ajankohtaiseen keskusteluun alueellisten
innovaatioympäristöjen kehittämisestä. Tampereen yliopiston
tiedotusopin laitokselle tehty työ on toteutettu
haastattelututkimuksena ja sen tulkintakehikko kytkeytyy erityisesti viestintään.

Kommentti: Oulussa tehtiin hieman toisin

Tutkija Johanna Salomaa-Valkamo on tehnyt tärkeästä aiheesta selvityksen, joka antaa hyvän kuvan teknologiakeskusten roolista. Ne ovat todellakin verkonkutojia ja mielipidevaikuttajia.

Vuosikausia, aina 1980-luvulta lähtien teknologiakeskuksille ja etenkin alan suurimmalle yksikölle Technopolikselle (ent. Oulun Teknologiakylä Oy) viestintää tehneenä on pakko kuitenkin todeta, että ei teknologiakeskuksen viestintä eroa kovin paljon yritysviestinnästä. Jos Oulun teknologiakylä olisi toiminut ei-yrityslähtöisesti, siitä ei olisi koskaan tullut Suomen suurinta ja menestyvintä alallaan. Ei myöskään Oulusta olisi tullut Suomen ja Euroopan johtavaa huipputekniikan keskittymää, jossa on nyt 20 000 työpaikkaa IT:ssä.

Itse asiassa hyvin yrityslähtöinen tiedotus ja PR loivat Technopoliksen kasvun mahdollisuuden kansainväliseksi teknologiakeskukseksi ja sen myötä erinomaiseksi pörssiyhtiöksi. Se tarjoaa edelleen samaa bisneskonseptia asiakkailleen kuin 25 vuotta sitten perustamisen aikoihin, jolloin se oli pieni alueellinen kehittämisyksikkö. Tavoitehakuisella, varsin bisneslähtöisellä Oulun teknologiakylän viestinnällä luotiin sen tunnettuus, saatiin hyvää mainetta pitämään yllä kannattavaa vuokratasoa ja luotiin samalla lisää toimintaedellytyksiä koko alan yritystoiminnalle.

Muutoin tutkijan esittämät näkemykset viestinnän roolista ovat hyvinkin oikeita. Teknologiakeskusten viestintä on yhteisöllistä osaamista lisäävää, paljolti sosiaalista toimintaa, jolla on huipputärkeä rooli alueidensa kehittäjänä.

Paavo Vasala