Euroopan parlamentti ja kansalaisjärjestöt ovat toistuvasti esittäneet huolensa viestinten omistuksen keskittymisestä ja sen mahdollisista vaikutuksista moniarvoisuuteen ja ilmaisun vapauteen. EU-komissiossa on laadittu suunnitelma tiedotusvälineiden moniarvoistamiseksi Euroopan unionissa.

Suunnitelman ovat esittäneet tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding ja viestintästrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Margot Wallström.

EU laatii riippumattoman selvityksen viestinnän moniarvoisuudesta EU:n jäsenvaltioissa. Selvityksessä on tarkoitus määritellä ja testata konkreettisia ja puolueettomia indikaattoreita, joiden avulla median moniarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa voidaan arvioida (vuonna 2007).

Tämän selvityksen ja laajan lausuntokierroksen tulosten perusteella annetaan komission tiedonanto viestinnän moniarvoisuuden indikaattoreista EU:n jäsenvaltioissa (vuonna 2008).

Lopuksi laaditaan tutkimus, jossa sovelletaan järjestelmällisesti moniarvoisuuden indikaattoreita kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin eurooppalaisen median moniarvoisuuden tilan mittaamiseksi (vuonna 2009).

ÉU:n mukaan median välittämän informaation pitäisi olla kattavaa, monipuolista, kriittistä, luotettavaa ja tasapuolista. Viestimet ovat uuden teknologian ja maailmanlaajuisen kilpailun johdosta joutuneet perinpohjaisten rakennemuutosten eteen. Median moniarvoisuus edellyttää Euroopan nykyisen mediamaiseman taloudellisten ja lainsäädännöllisten realiteettien selkeää ymmärtämistä.

Redingin ja Wallströmin suunnitelmassa median moniarvoisuus nähdään paljon laajemmin kuin pelkästään omistussuhteiden näkökulmasta: se tarkoittaa monipuolisia tiedonsaantimahdollisuuksia, joiden ansiosta kansalaiset voivat muodostaa mielipiteensä ilman että yksi hallitseva tietolähde vaikuttaa siihen liikaa. Lisäksi tarvitaan läpinäkyvä seurantajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että viestimet toimivat aidosti riippumattomalla tavalla.

Komissio esitti jo joulukuussa 2005 ehdotuksen uudesta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Myös tämä direktiivi edistäisi moniarvoisuutta, sillä se velvoittaisi erityisesti jäsenvaltiot takaamaan, että alan sääntelyelimet ovat riippumattomia kansallisista hallituksista ja audiovisuaalisen median palveluntarjoajista. Komission ehdotus on toisessa käsittelyssä vuoden 2007 alkupuoliskolla.