Sähköisen tiedonvälityksen merkitys kasvanut yrityksissä

Valtaosa eli 88 prosenttia vähintään viisi henkilöä työllistävistä
yrityksistä on korvannut ainakin osan paperipostiaan sähköisillä
yhteyksillä viimeisen viiden vuoden aikana. 36 prosenttia yrityksistä on korvannut paperipostiaan sähköisillä yhteyksillä merkittävästi ja 10 prosenttia pääosin tai kokonaa, kertoo Tilastokeskus.

Internet-yhteys on 96 prosentilla ja kotisivut 67 prosentilla yrityksistä. Intranet on puolestaan käytössä 29 prosentilla ja extranet 19 prosentilla yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2006, jonka tilastotiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2006.

Suuret yritykset käyttävät tietoverkkoja eniten

Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä 96
prosenttia ilmoitti keväällä 2006 käyttävänsä Internetiä. Osuus on
kasvanut yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin sillä oli käytössään Internet: Internet oli käytössä kaikilla vähintään 20 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Pienistä, 5-9 henkilöä työllistävistä yrityksistä Internet oli 93
prosentilla. Yritykset käyttivät Internetiä hyvin yleisesti muun
muassa pankkipalveluihin, joihin sitä käytti 92 prosenttia Internetiä käyttävistä yrityksistä. Lomakkeiden palauttamiseen viranomaisille Internetiä käytti 70 prosenttia yrityksistä.

Omat kotisivut oli kahdella kolmesta yrityksistä. Suurilla yrityksillä
oli selvästi useammin kotisivut kuin pienillä yrityksillä.
Suurimmissa, vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä
kotisivut oli runsaalla 90 prosentilla, mutta pienissä, 5-9
henkilöä työllistävissä yrityksissä runsaalla puolella.

Toimialoittain tarkasteltuna Internet-kotisivut olivat yleisimpiä
tukkukaupan, teollisuuden, posti- ja teleliikenteen sekä
yrityspalvelujen toimialojen yrityksillä, joista neljällä viidestä oli
omat kotisivut. Harvinaisimpia kotisivut olivat liikenteen ja
rakentamisen toimialoilla, joilla kotisivut olivat noin puolella
yrityksistä.

Kotisivuja käytettiin yleisesti tuotteiden markkinointiin, johon
niitä käytti noin yhdeksän kymmenestä yrityksestä. 39 prosenttia
yrityksistä oli julkaissut kotisivuillaan tuoteluetteloja ja
hinnastoja.

Intranetiä käytti vajaa kolmannes kaikista vähintään viisi henkilöä
työllistävistä yrityksistä, extranetiä vajaa viidennes. Sekä intranet- että extranet-ratkaisut olivat sitä yleisempiä, mitä suurempi yritys oli. Suurimmista, vähintään sata henkilöä työllistävistä yrityksistä useampi kuin kolme neljästä käytti intranetiä ja puolet extranetiä. Pienimmistä yrityksistä intranetiä käytti noin viidennes ja extranetiä 13 prosenttia.

Neljänneksessä yrityksistä oli työntekijöitä, jotka käyttivät
säännöllisesti etäyhteyttä työpaikkansa tietojärjestelmiin. 90
prosentissa niistä yrityksissä, joissa oli tällaisia etätyöntekijöitä,
etäyhteys otettiin kotoa. Työmatkoilta yhteyksiä otettiin 64
prosentissa yrityksistä.

Vuonna 2005 myyntiä Internetissä harjoitti 11 prosenttia yrityksistä. Internet-myynnin arvo oli vuonna 2005 noin 12 miljardia euroa. Internet-myynnin arvosta valtaosa syntyi yritysten välisestä kaupasta. Suoraan kuluttajille tehty myynti kattoi 14 prosenttia Internet-myynnin arvosta.