Sanasto ry on kevään aikana postittanut kaikille Suomen
tietokirjailijoiden, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen kääntäjien ja
tulkkien liiton sekä Finlands svenska författareföreningin jäsenille
hyväksyttäväksi ns. Sanasto-sopimuksen. Sopimuspaketti on herättänyt sekä kustantajien että kirjailijoiden piirissä runsaasti kysymyksiä.

Sanasto-sopimuksessa tekijä sitoutuu mm. siihen, ettei hän luovuta teostensa julkaisemista koskevissa kustannussopimuksissa muita kuin painamista, julkaisemista ja teoskappaleiden levittämistä koskevia oikeuksia. Sopimuksen allekirjoittamalla kirjailijat siirtävät Sanastolle lähes kaikki muut tekijänoikeutensa. Sopimus koskee myös tulevaisuudessa
luotavia teoksia.

”Kustantajan ja kirjailijan välinen suhde on aina luottamuksellinen ja perustuu avoimeen yhteistyöhön, joka hyödyttää kumpaakin osapuolta. Olemme todella huolissamme siitä, kuinka Sanaston markkinoimalla sopimuksella tehtävä laaja oikeuksien siirto vaikuttaa kustantajien ja tekijöiden väliseen yhteistyöhön. Uusi digitaalinen aikakausi edellyttää, että kustantajat ja tekijät voivat sopia teosten käytöstä joustavasti keskenään. Nyt ollaan rakentamassa aivan uutta väliporrasta omine hallintoineen ja hallintokustannuksineen. Tämä kehityssuunta on kaikkien osapuolten kannalta virheellinen”, sanoo Viestinnän Keskusliiton
toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson.

”Sanasto-sopimusta ei voida verrata valokopiointia koskevaan nk.
Kopiosto-sopimukseen. Kyseessä on kaksi eri asiaa. Niin kustantajien kuin kirjailijoiden on vaikea hallinnoida ja valvoa valokopiointia. Valokopioinnin osalta suora sopiminen ei ole käytännössä mahdollista, mutta teosten käytöstä kirjailijat ja kustantajat ovat sopineet suoraan jo yli sata vuotta”, sanoo Gabrielsson.

”Vaikka Sanasto-sopimukset estävät suoran sopimisen kustantajien kanssa, niistä ei kuitenkaan ole neuvoteltu kustantajien kanssa. Mitään selvityksiä sopimusten edullisuudesta tai epäedullisuudesta tekijöiden kannalta ei myöskään ole esitelty. Miten korvaukset määräytyvät ja mitä ja miten tekijöille maksetaan, kun Sanaston kulut on peritty päältä?”

”Ennen uusien sopimusten tekoa olisi viimeistään nyt syytä selventää sekä tekijöiden että kustantajien kannalta Sanaston mahdollinen rooli. Tilanteen epäselvyydestä johtuen on syytä pidättäytyä Sanasto-sopimusten allekirjoittamisesta”, Håkan Gabrielsson toteaa.