Sanomalehtien lukeminen tukee oppimista yllättävän monipuolisesti. Ahkera lehtien lukeminen on yksi selittävä tekijä suomalaisnuorten huipputuloksille kansainvälisessä oppimistulosten arvioinnissa PISAssa, ilmenee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa valmistuneesta tutkimuksesta. Kansallinen jatkotutkimus vuoden 2003 PISA-aineistosta tehtiin Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Kyselytutkimuksen otos oli noin 6000 15-vuotiasta suomalaista.

Professori Pirjo Linnakylän ja filosofian tohtori Antero Malinin tekemän tutkimuksen mukaan sanomalehtien säännöllinen lukeminen edistää paitsi lukutaitoa, myös matematiikan ja luonnontieteiden osaamista sekä ongelmanratkaisua.

Näillä kaikilla alueilla parhaimmat oppimistulokset saavuttivat nuoret, jotka lukivat sanomalehtiä useita kertoja viikossa. Sanomalehtien lukeminen tuki erityisesti tyttöjen matematiikan osaamista.

“Lehden lukeminen edistää lukutaidon ohella sellaisten avaintaitojen kehittymistä, jotka ovat ratkaisevia muidenkin tietojen ja taitojen oppimisessa”, Pirjo Linnakylä perustelee.

Sanomalehtien lukemisesta on hyötyä matematiikassa, luonnontieteissä ja ongelmanratkaisutehtävissä, koska niissäkin on ymmärrettävä tekstiä yhdessä piirrosten, taulukoiden ja kuvien kanssa.

Sanomalehtien lukemisaktiivisuus on hyvin vahvasti sidoksissa myös siihen, miten hyödylliseksi nuoret kokevat koulunkäynnin ja kuinka halukkaita he ovat jatkamaan opintojaan.

“Nuoret, jotka eivät lue lehtiä tai lukevat niitä vain harvoin, ovat todella vaarassa syrjäytyä, sillä heidän oppimistulostensa taso on alhainen eikä heillä ole jatko-opintohaluja”, Linnakylä huolehtii.

Sanomalehtien lukeminen tukee oppimisen lisäksi myös kiinnittymistä yhteiskuntaan ja paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin. Siksi sanomalehteä tulisi tutkijoiden mielestä suosia erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, maahanmuuttajien ja aikuisten oppimista tuettaessa.