Käytännössä 10-merkkinen ISBN-tunnus muuntuu 13-merkkiseksi, kun tunnuksen eteen liitetään EAN-tunnuksen etuliite 978. Tunnuksen lopussa olevan tarkistusmerkin laskukaava on sama kuin vastaavan 13-merkkisen EAN-tunnuksen. Uuden ISBN-tunnuksen tarkistusmerkki ei enää voi olla iso X-kirjain.

Ainoastaan valmiiksi lasketut, jo olemassa olevat mutta käyttämättömät 10-merkkiset ISBN-tunnukset voidaan muuntaa 13-merkkisiksi tunnuksiksi. Ohessa esimerkki 10-merkkisen ISBN-tunnuksen muuntamisesta.
ISBN 951-98548-9-4
ISBN 978-951-98548-9-2

Uudistuksella taataan ISBN-tunnusten riittävyys myös tulevaisuudessa. Suomessa jatketaan vanhojen maatunnusten 951 ja 952 käyttöä, koska käyttämättömiä yksittäisiä ISBN-tunnuksia ja vapaita kustantajatunnuksia on vielä runsaasti jäljellä. Suomessa uudeksi maatunnukseksi tulee siis joko 978-951 tai 978-952.

Kun olemassa olevat, käyttämättömät 10-merkkiset ISBN-tunnukset on käytetty loppuun 978-etuliitteen kanssa, otetaan käyttöön etuliite 979, jota jo käytetään nuottijulkaisujen ISMN-tunnusten yhteydessä viivakoodeissa. Kun 979-etuliite otetaan käyttöön, muuttuvat vanhat kustantajatunnukset erittäin todennäköisesti.

Miten toimitaan ennen 1.1.2007?

Uutta ISBN-tunnusta voi alkaa käyttää ennen 1.1.2007, mutta tällöin merkitään sekä uusi että vanha ISBN-tunnus allekkain julkaisun nimiösivun kääntöpuolelle. Lisäksi tunnuksen eteen on merkittävä lyhenne tunnuksen laadusta (ISBN-10 tai ISBN-13). Jos julkaisussa ei ole viivakoodia, merkitään molemmat tunnukset myös allekkain takakanteen. Tällä varmistetaan julkaisujen löytyvyys myös siirtymävaiheessa. Viivakoodin yhteydessä oleva ISBN-tunnus jää siirtymävaiheessa 10-merkkiseksi.
ISBN-13: 978-951-98548-9-2
ISBN-10: 951-98548-9-4

Miten toimitaan 1.1.2007 alkaen?

Vuoden 2007 alusta alkaen kirjoihin merkitään vain 13-merkkisiä ISBN-tunnuksia. Tällöin viivakoodi ja EAN-tunnus kirjan takakannessa pysyvät muuttumattomina, mutta silmin luettava ISBN-tunnus pitää muuntaa 13-merkkiseksi tunnukseksi, jota edeltää kirjainlyhenne ISBN ja jossa numerosarjat on erotettu toisistaan väliviivoin.

Muunto-ohjelmat

Kaikkien ISBN-tunnuksia järjestelmissään käyttävien julkaisualan toimijoiden tulee varmistaa, että heidän järjestelmänsä ovat valmiita käsittelemään 13-merkkisiä ISBN-tunnuksia viimeistään 1.1.2007 alkaen.

10-merkkisen ISBN-tunnuksen muuntamiseksi 13-merkkiseksi tarvitaan erityisiä muunto-ohjelmia. Kansainvälisen ISBN-keskuksen kotisivulta löytyvällä muunto-ohjelmalla voi muuntaa useampia tunnuksia kerrallaan. Muunto-ohjelmaan on tulossa syksyn 2005 aikana myös suomenkielinen versio
http://www.isbn-international.org/converter/converter.html. Järjestelmätoimittajat tuottavat myös muunto-ohjelmia asiakkailleen.

Ohjeistus ja standardit

Suomen ISBN-keskuksen kotisivulta löytyvät Kansainvälinen ISBN -käyttöopas ISBN User’s Manual, 5th Edition sekä 13-merkkisen ISBN-tunnuksen sovellusohjeet http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/isbn/index.htm.

Uudistunut kansainvälinen ISBN-standardi ISO 2108 Information and documentation. International Standard Book Number (ISBN) julkaistiin 1. kesäkuuta 2005. ISBN-standardi ISO 2108 on julkaistu suomenkielisenä standardina SFS-ISO 2108 Tieto ja dokumentointi. Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus (ISBN).

Vanhaan ISBN-standardiin verrattuna uudessa standardissa eivät olemassa olevat ohjeet muutu perinteisten aineistojen osalta. ISBN-tunnukset annetaan edelleenkin jokaiselle julkaisun erilaiselle julkaisumuodolle tai painokselle. Sitä vastoin uusien julkaisutyyppien kuten sähköisten julkaisujen, tarvepainatteiden ja itsenäisten julkaisun osien numeroinnin ohjeistus on uutta standardissa.

ISBN myös sähköiselle julkaisulle

Jos sähköinen julkaisu on perinteisen kirjan kaltainen ja sisällöltään pysyvä, voidaan sille antaa ISBN-tunnus. Lisäksi verkossa ilmestyvien julkaisujen erilaisille tiedostoformaatteille (PDF, HTML, RTF jne) annetaan erilliset ISBN-tunnukset. Menettely on sama kuin annettaessa ISBN-tunnuksia painettujen julkaisujen eri asuille.

Uuden ISBN-standardin mukaan kustantajan tulee toimittaa julkaisun metadataa (kuvailevia tietoja) ISBN-keskukselle tai vastaavalle taholle, kun kustantaja on antanut julkaisulle ISBN-tunnuksen. Standardissa luetellaan ne elementit, jotka pitää vähintään sisällyttää ISBN-tunnukseen liittyvään metadataan. Metadatan tuottamisen yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin vuoden 2006 aikana.