Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevan EU:n komission direktiiviehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot velvoitettaisiin säätämään rangaistaviksi kaikki tahalliset, kaupallisessa laajuudessa tehdyt teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat teot. Rangaistavaksi tulisivat myös yritys, avunanto ja yllytys tällaiseen tekoon.

Tiedoksi annettiin myöspuitepäätösehdotus, jolla vahvistettaisiin rikosoikeudellistanormistoa tekijänoikeuksien loukkausten torjumiseksi. Ehdotusten käsittely on kesken neuvoston työryhmässä. Ehdotus sisältää myös määräyksiä rangaistustyypeistä, joita teollis-ja tekijänoikeuksia loukkaavista teoista olisi säädettävä.

Direktiiviä täydentävällä puitepäätösehdotuksella
säädettäisiin rangaistusten enimmäisrangaistusten
vähimmäistasosta, taloudellisen hyödyn tuomitsemisesta menetetyksi ja EU:n jäsenvaltioiden välisestä rikosoikeudellisesta
yhteistyöstä. Ehdotuksilla on tarkoitus täydentää vuonna 2004
annettua direktiiviä, joka koskee tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamiseen tähtääviä yksityisoikeudellisia ja hallinnollisia
toimenpiteitä.

Ehdotusten hyväksyminen edellyttäisi Suomen rikoslainsäädännön
muuttamista. Esimerkiksi nykyisin teollis- ja tekijänoikeusrikoksista on rikoslaissa säädetty enintään kahden vuoden vankeusrangaistus. Se ei kuitenkaan vastaa puitepäätösehdotuksen edellyttämää neljän vuoden vankeusrangaistusta törkeistä rikoksista.

Rikoksen tehnyt yritys voidaan purattaa

Valtioneuvosto näkee yhtenä ehdotusten ongelmana sen, että
jäsenvaltioita velvoittavia rikosoikeudellisia määräyksiä
annettaisiin direktiivillä. Rikosoikeus on aikaisemmin kuulunut
hallitusten väliseen yhteistyöhön osana niin sanottua kolmatta
pilaria eikä rikosoikeuden alalla yleensä ole annettu direktiivejä.
Ehdotuksiin sisältyy myös määräyksiä seuraamuksista, joita Suomen lainsäädäntö ei tunne. Esimerkiksi teollis- tai
tekijänoikeusrikokseen syyllistynyt yritys voitaisiin ehdotusten
mukaan asettaa tuomioistuimen valvontaan tai yritys voitaisiin purkaa oikeuden päätöksellä.

Valtioneuvoston mielestä myös ehdotusten soveltamisalaa ja
sanamuotoja tulisi täsmentää ottamalla huomioon erilaiset teollis-
ja tekijänoikeudet.