Keskuksen toimintamuotoja tulevat olemaan laitosrajat ylittävät seminaarimuotoisesti toimivat tutkimusryhmät, vuosittain järjestettävät kulttuurintutkimuksen eri teemoja syventävät luentosarjat, kansainväliset pienimuotoiset konferenssit, monitieteisten tutkimusprojektien tukeminen sekä osallistuminen kansainvälisiin projekteihin sekä kotimaisen kulttuurintutkimuksen verkoston ja kansainvälisen Association for Cultural Studies järjestön toimintaan osallistuminen.

Keskus ei pyri korvaamaan mitään muuta toimijaa sen enempää Tampereen yliopistossa kuin sen ulkopuolellakaan vaan toivoo voivansa tarjota uusia mahdollisuuksia monitieteiselle kulttuurintutkimukselle, Alasuutari, Kunelius ja Lehtonen kertovat.

Yksi keskuksen painopisteistä on kulttuurintutkimuksellisesti orientoituneiden jatko-opiskelijoiden työn tukeminen.

Kansainvälistä tunnettuutta

Tampereen yliopistossa on jo pitkään ollut laitos- ja tiedekuntarajat ylittävää opetus- ja tutkimusyhteistyötä media- ja kulttuurintutkimuksen alueella. Tästä yhtenä osoituksena ovat kansainväliset Crossroads in Cultural Studies konferenssit, jotka saivat alkunsa Tampereella ja joita on järjestetty täällä vuosina 1996, 1998 ja 2002. Niiden järjestelytoimikunnassa on ollut alusta alkaen jäseniä useilta yliopiston laitoksilta, ja niiden luoman kansainvälisen maineen ansiosta Tampereen yliopisto tunnetaan ympäri maailmaa yliopistona, jossa kulttuurintutkimuksella on vahva asema ja jossa tehdään kansainvälisestikin kiinnostavaa alan tutkimusta.

Tamperelaisten tutkijoiden panos on ollut alusta saakka vahva myös kulttuurintutkimuksen kansainvälisessä yhdistyksessä Association for Cultural Studies. Sen ensimmäinen puheenjohtaja oli Pertti Alasuutari, ja tällä hetkellä Mikko Lehtonen kuuluu sen johtokuntaan. Tampereen yliopiston tutkijat ovat julkaisseet lukuisia alaan kuuluvia kansainvälisiä kirjoja ja artikkeleita, ja yhtä alan keskeisistä lehdistä, European Journal of Cultural Studies, toimitetaan Tampereelta.

Mediaa tutkitaan

Media- ja kulttuurintutkimuksen keskuksen (Centre for Media and Cultural Studies) tarkoituksena on tukea ja vahvistaa toimintaa tällä Tampereen yliopistossa jo pitkään jatkuneella temaattisella alueella. Kulttuurintutkimuksella tarkoitetaan ns. Birminghamin koulukunnan piiristä alun perin lähtenyttä tutkimustraditiota, jossa korostetaan yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen merkitysvälitteisyyttä ja jossa tutkitaan kyseisiä käytäntöjä valtasuhteiden näkökulmasta.

Tämän tradition piirissä on usein tutkittu median käyttöä, viestintää ja joukkoviestimiä, joilla on suuri merkitys nyky-yhteiskuntien kulttuuristen prosessien muovaajina ja levittäjinä, mutta kaikki kulttuurintutkimus ei ole mediatutkimusta eikä kaikki mediatutkimus edusta kulttuurintutkimusta. Teoreettisesti media- ja kulttuurintutkimuksen keskuksen tutkijoiden voi luonnehtia edustavan sosiaalista konstruktionismia termin väljässä merkityksessä.