Kehittyvät painatustekniikat edellyttävät uusien paperilaatujen kehittämistä ja olemassa olevien paperilaatujen muokkausta vastaamaan näihin haasteisiin. Paperinvalmistajat ovat kehitystyön tueksi laatineet joukon laatukriteerejä, jotka poikkeavat painotuotteiden valmistajien laatustandardeista. Tällä hetkellä painajien ja paperinvalmistajien yhteisten termien puute on nopean kehityksen suurin este. Tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan Tekesin NETCOAT-osaamisverkostoon kuuluvassa MolPrint-projektissa (Molecular understanding and printability).

Projektin tavoitteena on kattavasti karakterisoida eri painopaperilaatujen rakennetta sekä niiden mekaanisia ja optisia ominaisuuksia eri ulottuvuuksissa. “Tarkoituksena on kehittää sekä paperinvalmistajille että painotaloille soveltuvat yhteiset laatuparametrit. Nämä standardit pohjautuvat projektissa kehitettyihin kokeellisiin ja teoreettisiin malleihin, joita voidaan myös käyttää uusien painatustekniikoiden kehitystyössä”, projektin koordinaattorina toimiva professori Jarl Rosenholm Åbo Akademista sanoo.

Projekti jakautuu viiteen toisiinsa liittyvään alaprojekteihin, joita toteuttavat Åbo Akademin fysikaalisen kemian laitos ja paperinjalostuksen laboratorio, Joensuun ja Jyväskylän fysiikan laitokset sekä Turun yliopiston teollisuusfysiikan laboratorio ja Oulun yliopiston Optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorio. Top Analytica Oy osallistuu projektityöhön omalla eriytetyllä projektillaan. Projekteihin osallistuvat myös M-Real Oyj, StoraEnso Oyj, Omya Oy, Ciba Specialty Chemicals Ltd, Hansaprint Oy ja KSV Instruments Oy

“On hyödyllistä päästä työskentelemään projektissa yhdessä teollisuuden kanssa, sitä kautta hahmottaa mitä teollisuus haluaa ja mitkä ovat heidän ongelmiaan ja voi kytkeä akateemisen tutkimuksen mukaan ratkomaan teollisuuden ongelma-alueita”, Carl-Mikael Tåg Åbo Akademista toteaa.

Lähtökohtana projektissa tehtävälle tutkimukselle on, että tutkimustulokset ovat teollisesti hyödynnettäviä, esimerkiksi spesifikaatioina. Tämä edellyttää niiden kytkemistä teollisesti määrättyihin aihe- tai ongelma-alueisiin. Toisaalta akateemisen yhteismitallisuuden pohjaksi on identifioitava myös tutkimuksellisia kriteerejä.

NETCOAT kehittää pinnanmuodostamista

Tekesin rahoittamassa NETCOAT-osaamisverkostossa kehitetään kuitupohjaisten tuotteiden eli paperin ja kartongin pinnanmuodostamista. Osaamisverkoston tavoitteena on lisätä ja edistää paperin ja kartongin pinnan muodostumiseen liittyvää tutkimusta ja tutkimusresursseja sekä kehittää tutkimusalueen toimintatapoja teollisuuden, tutkimusryhmien ja
rahoittajien välillä.

Tällä hetkellä pinnan muodostumisen alueella on käynnissä viisi julkisen tutkimuksen projektia ja viisi yrityssovellusprojektia. Projekteissa tutkitaan päällysteen rakenteen hallintaa ja uusia materiaaleja nykytuotteiden sekä uusien tuotteiden kehittämiseksi. Koordinoinnin pyrkimyksenä on aktivoida yrityksiä ja tutkimuslaitoksia osallistumaan hankkeisiin.

Hankkeisiin voi osallistua sekä julkisen tutkimuksen että soveltavampien yritysvetoisten tutkimusprojektien kautta. Lisäksi osaamisverkostotoimintaa jatketaan tutkijoiden välisten työryhmien ja myös teollisuudelle suunnattujen seminaarien avulla.