Freelancer-toimittajien kokonaislaskutus oli vuonna 2004 keskimäärin 34.500 euroa. Keskimääräinen verotettava tulo oli 23.200 euroa, ilmenee Suomen Journalistiliiton TNS-Gallupilla teettämässä tutkimuksessa. Free on tyytyväinen työhönsä ja pitää lomaa yli neljä viikkoa vuodessa.

Tutkimukseen vastasi 377 toimittajaa, mikä on neljännes kohderyhmästä.

Tutkimukseen osallistuneiden ilmoittamien tietojen perusteella freelancereiden ansiotasossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kuluneen kahden vuoden aikana. Keskimääräinen vuotuinen kokonaislaskutus oli nyt 1.500 euroa enemmän. Verotettavan tulon kasvu oli jäänyt 100 euroon.

Freelancereiden kokonaislaskutus 2002 ja 2004 (€).

Aritmeettinen keskiarvo…………………………..33.000 34.500
10 ……………………………………………………..14.200 15.200
25 ……………………………………………………..20.000 23.000
50 ……………………………………………………..28.700 30.700
75 ……………………………………………………..42.000 41.800
90 ……………………………………………………..57.000 55.900

Joka kolmas freelancer tunsi itsensä alityöllistetyksi

Suurin osa joukosta kokee olleensa vuonna 2004 täystyöllistetty. Kyseessä on lähes enemmistö, 46 prosenttia. Joka kolmas (34 %) olisi voinut työskennellä enemmänkin, kertoen olleensa alityöllistetty. Vajaa kymmenesosa (8 %) ilmoitti painineensa liiallisen työmäärän kanssa ylityöllistettynä ja suurin piirtein yhtä moni (11 %) ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Työ antaa runsaasti henkistä tyydytystä

Freelancereiden enemmistö kertoo olevansa vähintään melko tyytyväinen moniin työtään ja elinolosuhteitaan koskeviin asioihin.
Vaikka vain vajaa kymmenesosa pitää aineellista hyvinvointiaan erittäin hyvänä, 60 prosenttia sanoo olevansa siihen melko tyytyväinen.

Tutkimuksen mukaan voitaneen siis sanoa, että kaksi kolmesta journalistisessa freelancer-ammatissa toimivasta on ainakin suhteellisen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseensa. Kolikon toinen puoli on, että runsaan neljäsosan tilanne voisi ainakin heidän omasta mielestään olla parempi.

Kysymys henkisen hyvinvoinnin tämänhetkisestä tilasta tuotti jonkin verran positiivisempaa palautetta: joka viides on tämän hetkiseen tilanteeseensa erittäin tyytyväinen ja useampi kuin joka toinen melko tyytyväinen. Tärkeä syy vastausten painottumiseen on freelancereiden käsitys työnsä henkisestä palkitsevuudesta. Joka neljännen mielestä tämä puoli toteutuu erittäin hyvin. Hieman runsaat puolet joukosta (53 %) on tässä suhteessa työhönsä melko tyytyväinen. Positiivisia vastauksia saatiin siis yhteensä useammalta kuin kolmelta neljästä.

Työmäärä tyydyttää vähintään melko paljon 62 prosenttia (11 % on erittäin tyytyväinen).Runsas kolmannes toivoisi tässä suhteessa parannusta. 8 prosenttia oli erittäin tyytymätön ja 27 prosenttia melko tyytymätön työmääräänsä.

Freelancerit tekevät vuodessa keskimäärin 40 täyttä työviikkoa

Freelancereiden käyttivät viime vuonna työntekoon keskimäärin 36 tuntia viikossa eli jonkin verran vähemmän kuin 2002 (40 tuntia). 55-vuotiaat ja iäkkäämmät työskentelivät hieman enemmän (39 tuntia) kuin nuoremmat.

Pääkaupunkiseudulla asuvat tekivät alan työtä keskimäärin 35 ja maaseutupaikkakuntien freet 38 tuntia. Ulkomaanasioihin ja kulttuuriin keskittyvät olivat tehneet pitempiä työviikkoja
(43-tuntisia) kuin muita aihealueita käsittelevät.
Yrittäjäfreelancereiden viikoittainen työaika ylittää verokortilla toimivien. Ensin mainitut olivat työskennelleet 39 tuntia, kun jälkimmäisten panos jäi alle 34:ään. Henkilöyhtiön kautta
työskentelevien keskimääräinen viikkotyöaika oli venynyt aina 45 tuntiin.

Vuosiloma oli vuonna 2004 keskimäärin 4,1 viikkoa.

Pisin yhtäjaksoinen lomajakso oli kestänyt 3,1 viikkoa. Kokonaisuudessaan nyt oli lomailtu hieman pitempään
kuin 2002, mutta pisin yhtenäinen lomajakso oli käytännössä sama.

Alle 35-vuotiaat olivat pitäneet vähiten lomaa (kolme viikkoa), mutta useimmiten koko lomansa yhteen menoon. 35-44-vuotiaat puolestaan olivat pitäneet eniten lomaa – neljä ja puoli viikkoa – mutta pisin yhtenäinen jakso jäi heilläkin noin kolmeen viikkoon.
Maakuntakeskusten freelancereiden loma oli ollut pitempi kuin muualla asuvien. Hekin kuitenkin joutuivat pitämään sen osissa.
Ryhmään muu yhtiömuoto (Oy, osuuskunta) kuuluvat olivat lomailleet 5 viikkoa eli pitempään kuin freelancertyötä muissa toimintamuodoissa harjoittavat.