Strategisessa johtamisessa ja jaksamisessa on kuitenkin eroja.
Ulkomainen omistus koetaan ilmeisesti etäiseksi, mikä näkyy pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten vastaajien keskimääräistä negatiivisempina arvioina sellaisissa tekijöissä kuin strateginen johtaminen, kannustava johtaminen, työn arvostus, tehtävien ja toiminnan selkeys ja työn aiheuttama psyykkinen rasitus, Korpelainen arvioi.

Eri työyhteisöt poikkeavat toisistaan johtamis-, työ- ja tiimiprosessin osalta. Sen sijaan eroja ei ole henkilöstön kokemassa stressissä, minäkäsityksissä, työhön ja organisaatioon sitoutumisessa ja emootioiden hallinnassa.

Tutkimusaineiston keruu on tapahtunut pääosin postitse ja internetin kautta tehdyllä kyselyllä. Aineisto on koottu mainostoimistoalalta, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n jäsentoimistoista. Tiedot koskevat luovaa työtä tekeviä ja suunnittelevia sekä sitä johtavia tehtäväryhmiä:

Kannustava johtaminen halutuinta

Vastaajat ovat johtamisen osalta tyytyväisimpiä kannustavaan johtamiseen, kun taas osaamisen kehittäminen ja etenkin sen palkitseminen koettiin melko epätyydyttäviksi. Työn kannustearvo arvioitiin varsin korkeaksi, mutta työn arvostus ja varsinkin tehtävien ja toiminnan selkeys huomattavasti heikommiksi.

Tiimiprosessia koskevat arviot olivat varsin korkeita; erityisesti tiimihenki koettiin hyväksi. Työn aiheuttama psyykkinen rasitus koettiin alhaiseksi, vaikka työn vaatimusten katsottiin kuitenkin selvästi lisääntyneen.

Luovan suunnittelun kannalta mielenkiintoista on se, että projektijohto ja art directorit kokevat työn vaatimusten lisääntymisen suurempana kuin copywriterit. Työn kannustearvon osalta on myös tehtäväryhmittäisiä eroja: johto kokee kannustearvon muita tehtäväryhmiä selvästi korkeammaksi.

Omaa toimintaa uudistetaan hitaammin kuin asiakkaiden toimia

Tutkimus nosti esille useita paradoksaalisia seikkoja. Suuri osa asiakkaista etsii koko ajan uusia toimistoja, vaikka partnership-ajattelu, brändin vaaliminen ja vuorovaikutuksessa oppiminen edellyttävät pitkäaikaista yhteistyötä. Alan yritykset ovat innovatiivisia asiakkaiden projekteissa, mutta niillä on puutteita oman toiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä. Ulkomainen omistus antaa yritykselle uusia mahdollisuuksia, mutta tuo samalla uusia haasteita yrityksen johtamiselle ja empowermentin toteutumiselle.

Vaarana on myös, että mainostoimisto-organisaatio luo ulkoista motivaatiota, vaikka luova toiminta on sidoksissa sisäiseen motivaatioon. Paradoksaalisena voidaan pitää myös sitä, että alan yritykset haluavat henkilöstöltä vahvaa sitoutumista, mutta näyttävät sitoutuvan itse entistä vähemmän omaan henkilöstöönsä.