Alma Media Interactive Oy:n toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa vaihtoauton ostaneiden henkilöiden mielipiteitä vaihtoautokaupan eri tietolähteistä ja ilmoitusvälineistä. Samalla haluttiin saada tietoa vaihtoauton valinnan tärkeimmistä kriteereistä ja auton ostoprosesseista. Kolmantena teema-alueena selvitettiin autoliikkeiden palvelutoimintoihin kohdistettuja odotuksia. Vastaava kyselytutkimus on toteutettu myös 2003, joten myös vaihtoauton ostoon liittyvien tekijöiden muutoskehitystä on voitu analysoida.

Tänään julkaistun tutkimuksen ovat toteuttaneet kehittämispäällikkö Lea Ahoniemi ja tutkija Hanna Willner Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta.

71 % haki tietoja netistä

Tutkimuksen perusteella vaihtoautokaupan internetpalvelut ovat tehneet selvän läpimurron kahden viime vuoden aikana. Tämänvuotiseen kyselytutkimukseen vastanneista peräti 71 % ilmoitti käyttäneensä internetiä autokaupan tietolähteenään. Seuraavaksi yleisimmin mainittuja tiedonlähteitä olivat sanoma- tai paikallislehdet (68 %), autoliikkeen myyjät (41 %), ilmaisjakelulehdet (32 %) sekä ystävät ja tuttavat (24 %). Merkillepantavaa on se, että vielä vuonna 2003 sanoma- ja paikallislehdet olivat ylivoimaisia ykkösiä (93 %) internetin jäädessä selväksi kakkoseksi (52 %).

Yli puolet (51 %) vastaajista koki internetin myös tärkeimmäksi tiedonlähteekseen. Sanoma- tai paikallislehtiä piti tärkeimpänä lähteenä 21 % ja autoliikkeen myyjää 12 % vastaajista. Internet osoittautui myös toimivimmaksi lähteeksi ainakin sen perusteella, että kyselyyn vastanneista 41 % oli löytänyt ostamansa auton sen kautta. Autoliikkeen tai automyyjän avulla auton oli löytänyt 27 % ja sanoma- tai paikallislehden välityksellä 23 % vastanneista.

­-Autokaupasta on viime vuosina tullut vähemmän elämyksellistä, systemaattisempaa ja rationaalisempaa käyttötavarakauppaa. Autoliikkeeseen lähdetään vasta, kun on internetin hakupalvelusta katsottu vähintään perustiedot vaihtoautotarjonnan hinnoista, vertailutiedot vastaavan vuosimallin autojen kilometriluvusta ja muista teknisistä vertailutiedoista, kehittämispäällikkö Lea Ahoniemi toteaa.

Naiset ostavat halvempia autoja kuin miehet

Vaikka vaihtoautojen etsiminen on siirtynyt entistä suuremmalta osin internetiin, eivät itse auton valintakriteerit ole juuri muuttuneet. Tärkein valintakriteeri on edelleen hinnan ja laadun suhde, aivan kuten vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessakin. Myös auton huoltokirjaa tai muuta kuntotodistusta pidettiin tärkeänä, samoin kuin auton vuosimallia ja turvallisuusominaisuuksia.

Kyselyyn vastanneiden ostamat vaihtoautot maksoivat keskimäärin 16 300 euroa. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että naiset ostivat keskimäärin yli 3 300 euroa halvempia autoja kuin miehet keskimäärin, vaikka auton vuosimallin osalta ei vastaavaa tilastollista eroa ollut. Hinnaltaan yli 20 000 euron vaihtoauton ostajista vain joka viides oli nainen.

Lainaa tai muuta ulkopuolista rahoitusta autokauppansa rahoittamiseksi vastaajat olivat ottaneet keskimäärin 50 % auton kokonaishinnasta. 11 % vastaajista oli maksanut auton täysin lainarahoituksella, 21 % puolestaan ei ottanut lainkaan lainaa auton hankintaa varten. Lainarahoituksen osuus on jonkin verran kasvanut kasvanut, sillä vuonna 2003 lainaa otettiin keskimäärin 44 % auton kokonaishinnasta.

Vaihtoauto haetaan keskimäärin 55 kilometrin päästä, kun kahta vuotta aiemmin vastaava etäisyys oli 42 kilometriä. Internetin käyttäjät hakivat autonsa keskimäärin 18 kilometriä kauempaa kuin muut.

Lea Ahoniemen mukaan ilmoittelun siirtyminen sähköisiin ilmoitusvälineisiin voidaan nähdä yhtenä kuluttajien ajankäytön tehostumisen ilmentymänä, osana kulutuskulttuurin laajempaa muuttumista.

-Vapaa-aikaa ei haluta käyttää sellaisten tietojen etsimiseen ja vertailuun, jotka ovat saatavissa nopeasti ja vaivattomasti internetin kautta. Kuluttajien muuttuneen ostokäyttäytymisen myötä autoliikkeillä ja automyyjillä on mahdollisuus oman toimintansa kehittämiseen ja tehostamiseen. Kysyntää olisi entistä kohdennetummille palvelutoiminnoille, kuten esimerkiksi ajan varaamiselle juuri myyntiin tulleen tai kuluttajan kannalta erityisen kiinnostavan auton esittelyyn ja koeajoon, maalailee Ahoniemi autokaupan tulevaisuuden kehittämissuuntauksia.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin siten, että 116 autoliikettä ympäri Suomea jakoivat vaihtoauton ostaneille yhteensä 1 510 kyselykaavaketta ja palautuskuorta lähetettäväksi Tampereen yliopiston kauppakorkeakouluun. Ky­selyyn vastasi määräajassa yhteensä 273 vaihtoauton helmi-huhtikuussa 2005 ostanutta henkilöä, jolloin vastausprosentiksi saadaan 18 %, jota voidaan pitää riittävän suurena tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden kannalta.