Kotimaisten tv-kanavien käyttämät ikärajamerkinnät K11, K15 ja K18 ja niitä vastaavat aikarajoitukset klo 17.00 arkisin, klo 21.00 ja klo 23.00 ovat olleet käytössä vuoden ajan. Viestintävirasto teetti touko-kesäkuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin näiden ikärajamerkintöjen ja aikarajoitusten toimivuutta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat.

Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tv- ja radiotoiminnasta annetun lain säännösten soveltamista. Lain mukaan lapsille haitalliset ohjelmat on lähetettävä sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso tv-ohjelmia. Tv-toiminnan harjoittajan tulee myös etukäteen ilmoittaa ohjelmien haitallisuudesta.

Puolet vanhemmista muistaa ohjelmasääntelyn

Vanhemmista puolet muistaa parhaiten sen, että lapsille haitallisten ohjelmien yhteydessä käytetään K-merkintöjä, kun selvitettiin tv-yhtiöiden käyttämien itsesääntelykeinojen spontaania tunnettuutta. Tulos on sama kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa. Noin joka kolmas vastaaja muistaa K15-merkinnät, kun K18- ja K11-merkinnät osattiin nimetä huomattavasti harvemmin. Tietoisuus siitä, että haitallisia ohjelmia sijoitetaan myöhäisiltaan, on laskenut noin puoleen edellisestä tutkimuksesta. Nykyisin käytössä olevia kellonaikoja ei juuri kukaan maininnut spontaanisti. Ohjelmien ennakkokuulutusten tunnettuus on entisellä tasollaan eli joka neljäs vastaaja muisti ne.

Kun käytettävissä olevat ikärajamerkinnät lueteltiin vanhemmille, lähes kaikki kertoivat muistavansa ne. Ainoastaan haitallisten ohjelmien lähetysajat tunnetaan selvästi huonommin kuin kaksi vuotta sitten.

Ikärajamerkintöjä ja niitä vastaavia aikarajoituksia noudatetaan säännöllisimmin 11 – 14-vuotiaiden lasten perheissä ja harvimmin alle 11 – vuotiaiden perheissä. Ohjelmien ennakkokuulutuksia kertovat hyödyntävänsä säännöllisimmin vanhemmat, joilla on alle 11-vuotiaita lapsia, mutta myös ne vanhemmat, joilla on 11 – 14 – vuotiaita lapsia.

Vanhemmat suhtautuvat positiivisesti nykyiseen sääntelyyn

Tutkimuksen mukaan lasten vanhemmat ovat varsin tyytyväisiä uudistettuun käytäntöön sijoittaa lapsille haitalliset ohjelmat porrastetusti tiettyjen kellonaikojen jälkeen sekä varoittaa niistä
ikärajamerkinnöillä ja kuulutuksilla. Tosin K11-merkintöjen käyttöä toivotaan lisättävän.

Pääsääntöisesti K-merkintöjä ja aikarajoituksia pidetään hyvinä työkaluina vanhemmille. Positiivisena seikkana pidetään myös sitä, että media kantaa itse vastuuta ja että sen toimintaa valvotaan, sillä vanhemmat haluavat luottamuksen mediaan ja ohjelmasisältöihin säilyvän.

Tutkimuksessa nousi esille, että vanhemmat kaipaavat lisätietoa ohjelmien sisällöstä esimerkiksi teksti-tv:n tai internetin välityksellä. Myös ikärajamerkintöihin kaivataan yhtenäisyyttä.

Suojelukeinoina yhdessä katsominen, keskustelu ja kieltäminen

Vanhemmat vaikuttavat paljon 7 – 10-vuotiaiden lasten ohjelmavalikoimaan, katsovat ohjelmia yhdessä lasten kanssa, keskustelevat ohjelmista tai kieltävät tiettyjen ohjelmien katsomisen. Vanhemmat myös luottavat siihen, ettei alkuillasta tule lapsia pelottavia tai järkyttäviä ohjelmia.

Hieman vanhemmilla lapsilla televisionkatseluun vaikuttavat enemmän luonnolliset rajoitteet, kuten harrastukset. Vanhemmat myös kokevat luottamuksen lasten omaan mediakriittisyyteen kasvaneen huomattavasti, mutta toisaalta esimerkiksi kaveripiirin tuovan uudenlaisia haasteita katsomistoiveisiin. Vähiten vaikutusta vanhemmilla on 15 – 17-vuotiaiden televisionkatseluun.

Aikuisten asiat ja väkivalta vanhempien huolenaiheina

Alle 11-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat erityisen huolissaan siitä, että lapset joutuvat kohtaamaan liian varhain mm. parisuhdeongelmiin tai mielenterveysongelmiin liittyviä asioita. Myös väkivaltakuvaukset tv-uutisissa ja piirretyissä sekä nykyinen läpikaupallistuminen ja – seksualisoituminen huolestuttavat pienimpien peruskoululaisten vanhempia.

11 – 14-vuotiaiden lasten vanhemmat kokevat televisionkatseluun
liittyvät asiat kaikkein hankalimmiksi. K15-merkintä kuitenkin helpottaa vanhempien omaa valvontatyötä, koska siihen on helppo vedota kiellettäessä lapselta jonkin ohjelman katsominen.

Tutkimuksen mukaan vanhemmat luottavat yli 15-vuotiaiden lasten omaan arvostelukykyyn, eikä televisio enää ole niin keskeisessä roolissa lasten elämässä. Esimerkiksi internetin valvonta tuo tässä vaiheessa omat haasteensa vanhempien toteuttamaan mediavalvontaan.