Hallitus esittää, että Yleisradiolle valitaan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva hallitus, jonka valitsisi hallintoneuvosto. Hallitus puolestaan valitsisi toimitusjohtajan. Myös julkisen palvelun määritelmään hallitus ehdottaa muutoksia.

Valtioneuvosto päätti Yleisradiolain muutosehdotuksista
21. huhtikuuta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Hallintomallin muutoksilla halutaan selkeyttää YLEn hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuita suhteessa hallintoneuvostoon sekä toimivaan johtoon. Hallintoneuvosto päättäisi ehdotuksen mukaan edelleen Yleisradion talouden ja toiminnan suuntaviivoista sekä raportoisi vuosittain eduskunnalle julkisen palvelun tehtävän toteutumisesta.

Hallintoneuvosto valitsisi hallituksen, joka päättäisi yhtiön
toiminnan järjestämisestä ja valitsisi toimitusjohtajan. Hallituksessa olisi 5-8 jäsentä, jotka eivät saisi olla hallintoneuvoston jäseniä tai kuulua yhtiön toimivaan johtoon. Talousarvion laatiminen siirrettäisiin hallintoneuvostolta hallitukselle.

Lastenohjelmat ja viihde julkisen palvelun tehtävään

Yleisradion julkisen palvelun tehtävään ehdotetaan lisäyksiä.
Yleisradion pitäisi painottaa lapsille suunnattuja ohjelmistoja.
Yleisradion tulee myös tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta, huomioida tasa-arvo ja edistää kulttuurien vuorovaikutusta. Yleisradion tulisi myös tarjota virikkeellistä viihdettä, koska sen voidaan katsoa sisältyvän täyden palvelun velvoitteeseen.

Toimilupamaksut poistuvat

Muiden televisioyhtiöiden ei ehdotuksen mukaan tarvitsisi maksaa
Yleisradiolle toimilupamaksua enää sen jälkeen, kun on kokonaan
siirrytty digitaalisiin televisiolähetyksiin. Toimilupamaksusta
luopuminen tulisi voimaan 1. huhtikuuta 2008.

Hallituksen esityksen taustalla on Seppo Niemelän vetämän
parlamentaarisen työryhmän ehdotukset, jotka luovutettiin ministeri Luhtaselle viime lokakuussa. Työryhmä ehdotti, että Yleisradion rahoitus perustuu tulevaisuudessakin televisiomaksuun.

Nyt ehdotetut lakimuutokset eivät liity televisiomaksuun.