Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL tutki maaliskuussa 2005 kyselyllä mediatoimiston merkitystä asiakkaalle ja kartoitti niitä tekijöitä, joiden perusteella asiakas valitsee mediatoimiston.

Kyselyn mukaan mainostajayritykset pitävät mediatoimistojen tärkeimpänä tehtävänä mediaostamista ja neuvottelutaitoja eli medioiden tuntemusta, hyvää neuvottelutaitoa medioiden kanssa ja tehokasta ostamista. Asiakkaan etujen vaalimista pidettiin yhtenä mediatoimistojen tärkeimmistä osaamisalueista.

Lähes puolet eli 41 % asiakassuhteista mediatoimistojen kanssa on kestoltaan yli 5 vuotta ja 28% kahdesta viiteen vuotta. Alle vuoden mittaisia asiakassuhteita oli vain vajaat 12 prosenttia.

MTL kysyi myös asiakkaiden käyttäytymistä mediatilan ostopäätöksessä. Halutessaan ostaa mediatilaa 81 prosenttia vastaajista ottaa ensisijaisesti yhteyttä mediatoimistoon, 16 prosenttia mediaan ja loput 3 % mainostoimistoon.

Mainostajat käyttivät mediaostopalveluja eli mediatilan varauksia, julkaisusuunnitelmia ja laskutuspalveluja. Mediasuunnittelupalveluja eli sopivimpien medioiden valintapalvelua ja tietoa medioiden tavoittavuudesta käytti 88 prosenttia vastaajista. Mediastrategian rakentamisessa mediatoimistoa käytti 69% vastaajayrityksistä ja joka toinen hankki mediatoimistolta myös tutkimuspalveluja, kuten viestinnän toimivuuden tutkimukset, bränditutkimukset, laajat kohderyhmäanalyysit. Erilaisia analysointipalveluja kuten kilpailijoiden mediakäytön seurantaa käytti 46 prosenttia mediatoimistojen asiakasyrityksistä.

Mediasuunnittelussa yhdistyy luovuus ja järki

Mainostajat odottavat mediatoimistoiltaan luovaa ajattelua, kuten asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja niihin kohdistuvat ratkaisut “think outside the box”. Esille nousi myös kyky tuottaa lisäarvoa perinteisen mediasuunnittelun rinnalle. Palvelualtis ote ja innostus uusia ideoita, medioita ja innovatiivisia ratkaisuja kohtaan kiinnostaa mainostajia ja samalla järkeäkin arvostetaan.

Mediatoimiston valinnassa vaikuttaa sekä ammattitaito että toimiston maine

Mediatoimiston valintaan vaikuttavista asioista toimiston ammattitaitoa piti 88 prosenttia vastaajista erittäin tärkeinä. 52 prosenttia piti erittäin tärkeänä ja 38% melko tärkeänä omia aiempia kokemuksia toimistosta. Hintaa piti erittäin tärkeänä valintaperusteena vain 34% vastaajista, mutta melko tärkeäksi hinnan koki 62 prosenttia. Tuttavien suositukset toimistosta nousi 62 prosenttiin ja toimiston maine peräti 85 prosenttiin. Vähemmän tärkeitä asioita olivat toimiston koko (74%) tai toimiston tunnettuus (66%). Kansainvälisiä seikkoja piti puolet erittäin tai melko tärkeinä, vajaalle viidesosalle näillä ei ollut merkitystä.

Parhaana veloitustapana mediatoimistojen palveluissa pidettiin palvelupalkkion (65%) lisäksi työn määrän mukaan määräytyvää feetä (35%). Projektihinnoittelua piti parhaana joka kymmenes vastaajista.

Tutkimus tehtiin sähköpostikyselynä otokselle mediatoimistojen asiakkaista ja vastauksia saatiin 69 mainostajalta.