Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke luovutti raporttinsa pääministeri Matti Vanhaselle tänään 7. huhtikuuta.

Järjestelmä on tarkoitettu sovellettavaksi koko valtionhallinnon viestinnän seurannassa ja arvioinnissa. VISA-mallissa määritetään yleiset seurannan kohteet, joihin valtionhallinnon viestinnän seurannassa tulisi keskittyä. Tällöin pystytään keräämään systemaattisesti tietoa eri valtionhallinnon organisaatioiden viestinnästä. Mallissa määriteltyjä kohteita ovat muun muassa strateginen johtajuus, viestinnän toteutus ja kansalaisviestintä

VISA-järjestelmä koostuu kolmesta arviointialueesta: itsearvioinnista, vertaisarvioinnista ja ulkoisesta arvioinnista. Itsearvioinnin konkreettisia välineitä ovat muun muassa kehityskeskustelut ja vuosisuunnitelmat. Vertaisarviointi tulee tehdä raportin mukaan ns. hyvien käytäntöjen levittämiseksi koko valtionhallinnossa. Ulkoinen arviointi antaa raportin mukaan tietoa laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä.

Hanke esittää julkisen keskustelun seurannan ja analysoinnin tehostamista. Seurannan tulisi palvella nykyistä paremmin sekä poliittisen että hallinnollisen asiantuntijajohtamisen tarpeita. Julkisuuden seurannassa esitetään huomioitavaksi esimerkiksi kansalaisteemojen, asiantuntijajulkisuuden ja verkkojulkisuuden seuranta. Arvioinneissa pitäisi nostaa esille pitkän aikavälin kehityssuunnat sekä kansalaispalautteen kerääminen ja analysointi.

Valtionhallinnon viestintä 2007 -hankkeen loppuraportissa suositellaan myös, että viestintä pitäisi ottaa myös osaksi hallinnonalojen tulossopimuksia. Esimerkiksi kaikkien viestinnän resurssien tulisi näkyä mitattavina suureina, joiden kautta viestinnän tavoitteita ja tuloksia voidaan arvioida.

Hanke on toteutettu tutkimalla ministeriöiden viestinnän johtamista ja toteuttamista, mediaseurantaa, verkkoviestintää sekä sidosryhmien, yhteistyötahojen ja kansalaisten odotuksia ja kokemuksia valtionhallinnon viestinnästä. Hankkeella on pyritty osaltaan vastaamaan viestinnän merkityksen kasvuun yhteiskunnassa ja niistä johtuviin haasteisiin. Hanke on myös osa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.

Hankkeen käytännön toteutuksesta on vastannut Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen tutkimuskeskus, CRC. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut valtioneuvoston tiedotuspäällikkö Asko Mattila.