Valituksen Findexan toiminnasta on tehnyt kilpaileva yritys, Suomen Yritysopas Oy (Yritysopas), joka harjoitti myös muun muassa yritys- ja toimialainformaation tuottamista ja välittämistä. Edellinen tarjosi palvelujaan pelkästään Internetin välityksellä. Jälkimmäinen tuotti tietoja yritystietopalvelu-tietokantaansa sekä julkaisi näitä tietoja aputoiminimellä INOA paitsi Internetin välityksellä myös painetuissa toimiala- ja ritystietohakemistoissa, cd-rom-muodossa ja mobiilipalveluina matkapuhelinten ynnä muiden viestintävälineiden kautta.

Vaatimukset markkinaoikeudessa

Yritysopas vaati hakemuksessaan, että markkinaoikeus sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 2 §:n nojalla sakon uhalla kieltää Findexaa jatkamasta tai uudistamasta mainontaa, jossa käytetään totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia ilmaisuja kuten ”… ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalvelun”, ”… tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu”, “Luotettavin valtakunnallinen yrityshakemisto”, “Täydellisin valtakunnallinen b to b -toimialahakemisto” ja “Inoa Toimialahakemisto on tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto”.

Findexa kiisti markkinointinsa olevan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista ja vaati hakemuksen hylkäämistä.

Markkinaoikeuden päätös 10.10.2003

Markkinaoikeus totesi Findexan mainoksissaan käyttäneen edellä mainittuja ilmaisuja. Findexan Internet-sivuilla oli yhtiön Internet-tietopalvelusta kerrottaessa käytetty ilmaisua “Noin kymmenen miljoonaa kuukausittaista hakua tekee Inoa Internetistä ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalve-lun”. Findexan Inoa-yritystietopalvelua käytettiin Internetin välityksellä Findexan oman Internet-osoitteen kautta. Findexan ilmoituksen mukaan sen yritystietopalvelun tietokantaan sisältyviä tietoja voitiin hakea myös esimerkiksi Sonera Plazan hakupalveluista. Findexa oli katsonut, että mainituissa Sonera Plazan hakupalveluissa suoritetut haut kohdistuivat samalla myös Findexan yritystietopalvelun tietokantaan. Tällä perusteella myös tällaiset haut olivat sen yritystietopalveluun kohdistuvia hakuja.

Markkinaoikeus totesi, että vaikka Sonera Plazan hakupalveluista haettavien tietojen perustana olivat Findexan Inoa- yritystietokantaan sisältyneet tiedot, tietojen hakija käytti tällöin tietojen hakemiseen Sonera Plazan hakupalvelua ja sen osoitetta eikä Findexan hakupalveluja eikä Findexan Internet-osoitetta.

Ilmaisu “ylivoimaisesti käytetyin yritystietopalvelu” voitiin ymmärtää siten, että Findexan hakupalvelua olisi käytetty eniten ja että muita hakupalveluja olisi käytetty siihen verrattuna selkeästi vähemmän. Ilmaisu sisälsi siten osaksi myös muihin vastaaviin palveluihin kohdistuvaa vertailua. Ilmaisulla “ylivoimaisesti käytetyin” oli ymmärrettävä, että ero muihin vastaaviin palveluihin oli merkittävä.

Findexan yritystietopalvelun tietokantaan perustuva hakupalvelu oli esitetyn selvityksen mukaan yksi Suomen laajimmin käytetyistä kyseisenkaltaisista hakupalveluista. Vaikka myös Sonera Plazan hakupalvelun yritystiedot perustuivat Findexan yritystietokantaan, sanottuihin hakupalveluihin tehtyjä hakuja ei voitu markkinaoikeuden mukaan pitää Findexan hakupalveluihin kohdistuneina hakuina, eikä niitä siten voitu laskea osaksi niitä hakuja, jotka oli tehty Findexan hakupalveluihin. Findexa ei ollut mainonnassaan täsmentänyt, mitä ilmaisulla yritystietopalvelu oli tarkoitettu. Findexan ei voitu katsoa esittäneen riittävää näyttöä siitä, että sen yritystietopalvelu olisi Suomessa eniten käytetty hakupalvelu. Findexan markkinoinnissaan käyttämä ilmaisu, jonka mukaan sen yritystietopalvelu olisi “ylivoimaisesti käytetyin yritystietopalvelu”, oli ollut toteennäyttämätön ja siten hyvän liiketavan vastainen.

Ilmaisua “Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu” oli käytetty Findexan Internet-sivuilla kerrottaessa muun ohella, että tietopalvelu palveli Internetin lisäksi painettuina toimiala- ja yrityshakemistoina, cd-romina sekä mobiilipalveluna. Findexa oli perustellut käyttämäänsä ilmaisua muun muassa sillä, että sen yritystietopalvelu sisälsi paitsi yhteystietoja myös toimiala- ja tuotetietoja sekä taloustietoja, minkä lisäksi siihen sisältyi eräitä maksullisia, kuten tilinpäätöstietoja koskevia tietopaketteja.

Findexan yritystietopalveluun sisältyvät tiedot olivat saatavilla kaikkien mainittujen jakelukanavien kautta. Vaikka eri jakelukanavilta löytyi eri määrä tietoa kustakin yrityksestä tai yhteisöstä, esimerkiksi niitä koskevat yhteystiedot olivat samoja jakelukanavasta riippumatta. Ilmaisun “tietosisällöltään … kattavin ja laajin” ei voitu ymmärtää viittaavan ainakaan pääasiassa niihin jakelukanaviin, joita käyttäen Findexan yritystietopalveluun sisältyviä tietoja tarjottiin haettavaksi.

Findexan yritystietopalvelua voitiin esitetyn selvityksen mukaan pitää yhtenä laajimmista yritystietopalveluista. Sen palvelun tietosisältöä oli lähtökohtaisestikin vaikea verrata muiden tietopalvelujen tietosisältöön tietojen vaihtelevuudesta johtuen. Findexan tietopalvelun ei ollut näytetty olevan yleisesti ja kaikissa suhteissa tietosisällöltään kattavin ja laajin. Findexa ei ollut myöskään markkinoinnissaan yksilöinyt, missä suhteessa sen yritystietopalvelu oli tietosisällöltään muita kattavampi ja laajempi. Findexan käyttämä mainittu yleinen ja yksilöimätön ilmaisu oli ollut hyvän liiketavan vastainen.

Ilmaisua “Luotettavin valtakunnallinen yrityshakemisto” oli käytetty Findexan painettua yrityshakemistoa koskevassa mainoksessa. Hakemisto sisälsi yritysten ja julkisen sektorin toimipaikkojen yhteystietoja. Ilmaisun “luotettavin” voitiin esillä olevassa yhteydessä ymmärtää tarkoittavan, että hakemistosta löytyi eniten kyseisiä yhteystietoja ja että tiedot olivat myös sisällöltään kaikkein luotettavimpia. Ilmaisun voitiin siten katsoa olleen osittain myös muihin hakemistoihin kohdistuvaa vertailua.

Findexa oli perustellut käyttämäänsä ilmaisua sillä, että tiedot perustuivat valtakunnalliseen tietokantaan, jonne ne päivittyivät reaaliaikaisesti paikallisilta puhelinoperaattoreilta. Mainoksessaan Findexa ei ollut kuitenkaan yksilöinyt, mitä ilmaisulla “luotettavin” tarkoitettiin. Findexa ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että mainitun hakemiston tiedot olisivat kaikkien muiden hakemistojen tietoja luotettavampia. Ilmaisu oli ollut toteennäyttämätön ja siten hyvän liiketavan vastainen.

Ilmaisu “Täydellisin valtakunnallinen b to b -toimialahakemisto” oli ollut Findexan painettua toimialahakemistoa koskevassa mainoksessa. Hakemistossa oli julkaistu “b to b” -toimipaikkoja koskevia tietoja. Ilmaisun “täydellisin” voitiin ymmärtää tarkoittavan, että hakemistossa oli eniten kyseisenkaltaisia tietoja ja että hakemisto oli kattavampi kuin muut vastaavat hakemistot. Ilmaisun voitiin siten katsoa olleen osittain myös muihin hakemistoihin kohdistuvaa vertailua.

Findexan kyseistä hakemistoa voitiin esitetyn selvityksen mukaan pitää yhtenä kattavimmista kyseisenkaltaisista hakemistoista. Findexa ei ollut esittänyt riidatonta näyttöä siitä, että sen hakemistosta löytyisi eniten kyseisenkaltaisia tietoja ja että hakemisto olisi kattavampi kuin muut vastaavat hakemistot. Ilmaisu “täydellisin” oli ollut toteennäyttämätön ja siten hyvän liiketavan vastainen.

Ilmaisua “Inoa Toimialahakemisto on tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto, joka sisältää koko valtakunnan b-to-b-yritykset…” oli käytetty Findexan Internet-sivuilla Findexan painettua hakemistoa mainostettaessa.

Myöskään tältä osin Findexa ei ollut markkinoinnissaan yksilöinyt, missä suhteessa sen hakemisto oli tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto. Findexan käyttämä mainittu yleinen ja yksilöimätön ilmaisu oli ollut hyvän liiketavan vastainen.

Näillä perusteilla markkinaoikeus kielsi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla Findexaa 60000 euron sakon uhalla markkinoinnissaan
1. käyttämästä yritystietopalvelustaan toteennäyttämättömästi ilmaisuja “luotettavin”, “täydellisin” ja “ylivoimaisesti käytetyin”, sekä
2. käyttämästä ilmaisuja “tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu” ja “tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto”, yksilöimättä ilmaisujen sisältöä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden lainoppineet jäsenet Kaisa Meriluoto, Olli Mäkinen ja Maarit Lindroos sekä asiantuntijajäsenet Tiina Oksala-Leino, Tuula Sario ja Pentti Viljakainen.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Findexalle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan yhtiö vaati, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja Yritysoppaan hakemus jätetään tutkimatta siltä osin kuin yhtiöllä ei ole asiavaltuutta ja muutoin hylätään.

Yritysopas vastasi valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Markkinaoikeudessa esitetty kieltovaatimus

1. Yritysopas on markkinaoikeudessa vaatinut, että Findexaa kielletään sakon uhalla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 2 §:n nojalla jatkamasta tai uudistamasta mainontaa, jossa on käytetty totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa ilmaisua. Hakemuksessaan Yritysopas on viitannut seuraaviin Findexan tuotteidensa markkinoinnissa käyttämiin ilmaisuihin:
a) “Noin kymmenen miljoonaa kuukausittaista hakua tekee Inoa Internetistä ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalvelun.”
b) “Inoa löytää sinulle tarpeellisen tiedon luotettavasti ja nopeasti, sillä Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu.”
c) “Luotettavin valtakunnallinen yrityshakemisto”
d) “Täydellisin valtakunnallinen b to b -toimialahakemisto”
e) “Inoa Toimialahakemisto on tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto, joka sisältää koko valtakunnan b-to-b-yritykset toimialoittain valtakunnallisesti ja alueellisesti.”

Yritysoppaan puhevaltaa koskeva väite (ilmaisut c, d ja e)

2. Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee vireille markkinaoikeudessa sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon lain 1 – 3 §:ssä tarkoitettu menettely kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa.

3. Findexa on valituksessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Yritysopas tarjoaa yritystietopalveluaan vain Internetin välityksellä, kun taas Findexa julkaisee vastaavia tietoja paitsi Internetissä myös painetuissa yritys- ja toimi-alahakemistoissa, cd-rom-muodossa ja mobiilipalveluna. Findexan mukaan Yritysoppaalla ei ole oikeutta vaatia sellaisten ilmaisujen kieltämistä, joita Findexa on käyttänyt markkinoidessaan painettuja hakemistoja, koska Yritysopas ei itse markkinoi vastaavia tuotteita. Findexan menettely ei ole tältä osin voinut kohdistua Yritysoppaaseen eikä Yritysoppaalla siten ole siltä osin puhevaltaa asiassa. Sen vuoksi Findexa on vaatinut, että Yritysoppaan hakemus jätetään ilmaisujen c, d ja e osalta tutkimatta.

4. Korkein oikeus toteaa väitteen johdosta, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetulla lailla pyritään elinkeinonharjoittajan oikeussuojan järjestämiseen toisen elinkeinonharjoittajan sellaisen menettelyn varalta, jota pidetään hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana. Lain tavoitteesta seuraa, että sen sääntely koskee elinkeinonharjoittajia, jotka ovat toisiinsa nähden kilpailijoita. Tällainen kilpailuasetelma on olemassa silloin, kun elinkeinonharjoittajat toimivat samoilla markkinoilla.

5. Käsillä olevassa tapauksessa kumpikin yhtiö markkinoi yritystietopalveluja, joskin niiden tarjoamat tuotteet ja palvelumuodot ovat osin erilaisia. Kummankin yhtiön harjoittaman markkinoinnin kohderyhmänä ovat viime kädessä yritystietopalvelujen käyttäjät. Tällöin on luontevaa katsoa, että yhtiöt toimivat tarjoamiensa tuotteiden ja palvelumuotojen eroista huolimatta toistensa kilpailijoina samoilla yritystietopalveluja koskevilla markkinoilla.

6. Korkein oikeus katsoo, että Findexan kiellettäväksi vaadittu menettely on kaikkien vaatimuksessa mainittujen ilmaisujen osalta kohdistunut Yritysoppaaseen eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Findexan oikeudenkäyntiväite hylätään.

Oikeudenkäyntivirhettä koskeva väite (ilmaisu e)

7. Findexan mukaan markkinaoikeus on syyllistynyt oikeudenkäyntivirheeseen kieltäessään Findexaa käyttämästä edellä mainittua ilmaisua e, koska Yritysopas ei ollut markkinaoikeudessa vaatinut tuon ilmaisun kieltämistä.

8. Tämän johdosta Korkein oikeus toteaa, ettei Yritysoppaan vaatimus ole tältä osin ollut aivan yksiselitteinen. Ilmaisu e on tosin mainittu Yritysoppaan markkinaoikeudelle osoitetussa hakemuksessa, mutta vain todisteita koskevassa osassa ja lähinnä yhtenä esimerkkinä kiellettäväksi vaadituista, totuudenvastaisiksi ja harhaanjohtaviksi katsotuista ilmaisuista. Vaikka itse kieltovaatimus ei olekaan sanamuotonsa mukaan nimenomaisesti kohdistunut juuri tähän ilmaisuun, markkinaoikeus on ilmeisesti tulkinnut kieltovaatimuksen ulottuneen myös ilmaisuun e. Findexa on markkinaoikeudessa oikeudenkäyntiväitettä tekemättä vastannut Yritysoppaan vaatimukseen myös tätä ilmaisua koskevalta osalta. Korkein oikeus katsoo, ettei oikeudenkäyntivirhettä ole tältä osin tapahtunut. Findexan tätä koskeva väite hylätään.

Tutkimisvallan rajaaminen

9. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain 2 §:n 1 momentissa puolestaan säädetään, ettei elinkeinotoiminnassa saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

10. Yritysopas on markkinaoikeudessa vaatinut kieltoa viitaten kumpaankin edellä mainittuun lainkohtaan. Markkinaoikeus on perustanut antamansa kiellon pelkästään lain 1 §:ään hyläten vaatimukset laajemmalti. Perusteluissaan se on pitänyt kieltonsa piiriin kuuluvia ilmaisuja osaksi toteennäyttämättöminä, osaksi taas yleisinä ja yksilöimättöminä, ja sen vuoksi katsonut niiden käytön markkinoinnissa hyvän liiketavan vastaiseksi. Markkinaoikeus ei ole päätöksessään ottanut nimenomaista kantaa siihen, ovatko vaatimuksessa tarkoitetut ilmaisut olleet mahdollisesti kiellettävissä myös lain 2 §:n perusteella.

11. Korkein oikeus katsoo, ettei se voi Findexan valituksesta tutkia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon edellytyksiä laajemmalti kuin jo markkinaoikeudessa näytetyiksi katsottujen tosiseikkojen pohjalta. Näin ollen se ei voi myöskään ottaa kantaa siihen, onko kiellolle mahdollisesti ollut edellytyksiä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:ssä tarkoitetuilla perusteilla.

Ilmaisun a käyttämisen sopimattomuus

12. Ilmaisu a viittaa Internetin välityksellä käytettävään Inoa-yritystietopalveluun. Sen tietokantaan sisältyviä yritystietoja voidaan hakea paitsi palvelua ylläpitävän yrityksen oman Internet-osoitteen kautta myös esimerkiksi Sonera Plazan hakupalveluiden kautta.

13. Markkinaoikeus on katsonut, ettei Sonera Plazan hakupalvelujen kautta tehtyjä hakuja kuitenkaan voitu ottaa huo- mioon arvioitaessa sitä, oliko Findexan tarjoama Inoa-yritystietopalvelu ilmaisun a tarkoittamalla tavalla ylivoimaisesti käytetyin. Koska Findexa ei ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että sen markkinoima yritystietopalvelu olisi Suomessa eniten käytetty “hakupalvelu”, markkinaoikeus on pitänyt Findexan markkinoinnissaan käyttämää ilmaisua toteennäyttämättömänä ja siten hyvän liiketavan vastaisena.

14. Findexa on valituksessaan viitannut jo markkinaoikeudessa esittämiinsä mittaustuloksiin ja todennut näyttäneensä, että sen markkinoiman yritystietopalvelun tietokantaan kohdistuu Internetissä eniten hakuja. Findexan mukaan se ei ole edes väittänyt, että sen oma Internet-osoite tarjoaisi Suomessa eniten käytetyn “hakupalvelun”.

15. Korkein oikeus toteaa Findexan esittämien tutkimustulosten osoittavan, että Findexan ylläpitämän yritystietopalvelun tietokantaan tehdään Internetissä huomattavasti enemmän hakuja kuin muiden vastaavia palveluja tuottavien elinkeinonharjoittajien tietokantoihin. Yritysopas ei ole kiistänyt näitä tutkimustuloksia sinänsä. Kieltovaatimuksen kohteena oleva ilmaisu koskee nimenomaan yritystietopalvelua eikä sen voida ymmärtää viittaavan erilaisten hakupalvelujen käytettyisyyteen. Tutkimustulosten tarjoamien vertailutietojen perusteella myöskään adverbia “ylivoimaisesti” ei voida tässä yhteydessä pitää sopimattomana liioitteluna.

16. Sen vuoksi Korkein oikeus katsoo, ettei ilmaisu a ole markkinaoikeuden toteamin tavoin toteennäyttämätön eikä sen käyttäminen ole muullakaan perusteella hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Ilmaisun b käyttämisen sopimattomuus

17. Markkinaoikeus on todennut, että Findexan yritystietopalvelun tietosisältöä on vaikea verrata muiden markkinoilla olevien vastaavien tietopalvelujen tietosisältöön, koska tällaisten palveluiden käsittämät tiedot ovat vaihtelevia. Findexan markkinoiman yritystietopalvelun ei ole kuitenkaan näytetty olevan “yleisesti ja kaikissa suhteissa” tietosisällöltään kattavin ja laajin. Kun Findexa ei ollut markkinoinnissaan kertonut, missä suhteessa sen tietopalvelu oli muita vastaavia palveluja tietosisällöltään kattavampi ja laajempi, markkinaoikeus on päätynyt pitämään puheena olevaa ilmaisua yleisenä ja yksilöimättömänä ja sen käyttöä siten hyvän liiketavan vastaisena.

18. Findexa on valituksessaan korostanut yritystietopalvelunsa eri palvelumuotojen monipuolisuutta sekä tietosisällön syvyyttä. Ilmaisua oli käytetty kaikista sen tarjoamista eri palveluista. Tietosisällön kattavuutta ja laajuutta koskevan ilmaisun yksilöinti puolestaan ilmenee Findexan mukaan siitä, että verkkosivulla käytetyn ilmaisun yhteydessä on tarjolla linkki toiselle verkkosivulle, jossa on yksityiskohtaisesti selostettu Inoa-yritystietopalvelun sisältöä. Findexa on myös viitannut markkinaoikeudessa kuullun todistajan lausumaan, jonka mukaan Inoa oli tietosisällöltään kattavin ja laajin yritystietopalvelu.

19. Tämän johdosta Korkein oikeus toteaa, että markkinoinnissa käytettyjä ilmaisuja on arvioitava markkinoinnin kohderyhmän näkökulmasta ja ottaen huomioon, että ilmaisuja usein silmäillään vain pintapuolisesti. Superlatiivin käyttö synnyttää yleensä sellaisen mielikuvan, että markkinoitavaa tuotetta ja sen ominaisuuksia verrataan muihin vastaaviin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Superlatiivi-ilmaisun yksilöinniksi ei aina riitä pelkkä viittaus toiseen yhteyteen tai edes linkki toiselle verkkosivulle, jossa markkinoitavaa tuotetta on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

20. Findexan käyttämä superlatiivi-ilmaisu b on ylimalkainen ja voidaan siten ymmärtää monella eri tavalla. Ilmaisua on käytetty samassa yhteydessä, kun on kerrottu kaikista Inoa-yritystietopalvelun eri tuotteista. Mahdollista on, että ilmaisulla onkin Findexan väittämällä tavalla tarkoitettu viitata nimenomaan yritystietopalvelun eri palvelumuotojen monipuolisuuteen. Ulkopuolisen näkökulmasta ilmaisun voi kuitenkin ymmärtää myös niin, että Inoa-yritystietopalvelun tietosisällön väitetään olevan kattavin ja laajin, mitä tulee sekä yritysten lukumäärään että niitä koskevan tiedon määrään, kun tuotetta verrataan kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin.

21. Findexan esittämät vertailuluvut osoittavat, että Yritysoppaan Internet Yrityshakemistossa yritysten lukumäärä on suurempi kuin Inoa-yritystietopalvelussa. Tätä kiistämättä Findexa on puolestaan väittänyt, että sen tarjoamassa yritystietopalvelussa oleva yrityskohtainen tieto on kattavampaa verrattuna Yritysoppaan vastaavaan palveluun. Kun Inoa-yritystietopalvelu ei kuitenkaan yritysten lukumäärän osalta täytä Findexan markkinoinnissaan käyttämän superlatiivi-ilmaisun synnyttämiä odotuksia, tämä ilmaisu voi yksilöimättömänä luoda markkinoinnin kohderyhmässä myös vääriä mielikuvia, vaikka superlatiivien käyttöä tässä yhteydessä muutoin voitaisiinkin perustella esimerkiksi yrityksistä annettujen tietojen tai tietopalvelumuotojen monipuolisuudella. Tällä perusteella Korkein oikeus katsoo, ettei ilmaisun b käyttämisen osalta ole syytä muuttaa markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta.

Ilmaisun c käyttämisen sopimattomuus

22. Ilmaisu c esiintyy ulkomainoksessa, jossa on tekstin lisäksi kuva painetussa muodossa julkaistusta, kirjana ilmestyneestä Inoa Yrityshakemistosta. Markkinaoikeus on katsonut ilmaisun sisältävän osaksi myös muihin hakemistoihin kohdistuvaa vertailua. Kuitenkaan Findexa ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että sen julkaiseman hakemiston tiedot olisivat kaikkien muiden hakemistojen tietoja luotettavampia. Markkinaoikeus on pitänyt ilmaisua sen vuoksi toteennäyttämättömänä ja sen käyttöä siten hyvän liiketavan vastaisena.

23. Findexa on valituksessaan korostanut, että ilmaisun c käyttö oli yleisluontoista eikä ilmaisu sisältänyt Yritysoppaaseen tai muuhunkaan kilpailijaan kohdistuvaa vertailua. Toista vastaavaa painettua valtakunnallista yrityshakemistoa ei sitä paitsi ollut markkinoilta edes saatavissa.

24. Korkein oikeus katsoo, että superlatiivi-ilmaisu “luotettavin” on luonteeltaan yleinen eikä se ainakaan tässä yhteydessä käytettynä välttämättä kuvaa mitään toteen näytettävissä olevaa tosiseikkaa. Tällaista ilmaisua käyttäen tapahtuva niin sanottu kaupallinen kehuminen ei ole lähtökohtaisesti sopimatonta.

25. Puheena olevassa mainoksessa ilmaisu “luotettavin” on sitä paitsi selvästi yhdistettävissä nimenomaan painettuun julkaisuun. Ei ole näytetty, että Yritysoppaalla olisi tarjolla vastaavaa tuotetta. Ei myöskään voida katsoa, että puheena oleva ilmaisu olisi tässä yhteydessä käytettynä voinut vaikuttaa kielteisesti sen yritystietopalvelun markkinointiin, jota Yritysopas julkaisee Internetin välityksellä.

26. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei ilmaisu c ole markkinaoikeuden toteamin tavoin toteennäyttämätön eikä sen käyttäminen ole muullakaan perusteella hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Ilmaisujen d ja e käyttämisen sopimattomuus

27. Kumpikin ilmaisu koskee Findexan painetussa muodossa julkaisemaa, kirjana ilmestynyttä Inoa Toimialahakemistoa. Ilmaisu d esiintyy ulkomainoksessa, jossa on tekstin lisäksi kuva mainitusta kirjasta. Ilmaisua e on taas käytetty yrityksen verkkosivulla mainostettaessa tätä painettua hakemistoa. Ilmaisu esiintyy otsikon “Inoa Toimialahakemisto – Suomen b-to-b-yritykset yksissä kansissa” alla.

28. Ilmaisun d markkinaoikeus on katsonut sisältävän osaksi myös muihin hakemistoihin kohdistuvaa vertailua. Kuitenkaan Findexa ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että sen hakemistosta löytyisi eniten tietoja tai että hakemisto olisi kattavampi kuin muut vastaavat hakemistot. Markkinaoikeus on pitänyt superlatiivi-ilmaisua “täydellisin” sen vuoksi toteennäyttämättömänä ja sen käyttöä siten hyvän liiketavan vastaisena.

29. Ilmaisun e osalta markkinaoikeus on taas katsonut, ettei Findexa ollut markkinoinnissaan yksilöinyt, missä suhteessa sen julkaisema toimialahakemisto oli tietosisällöltään Suomen laajin. Tällaisen yleisen ja yksilöimättömän ilmaisun käyttäminen oli markkinaoikeuden mukaan hyvän liiketavan vastaista.

30. Findexa on valituksessaan korostanut, ettei ilmaisu d sisältänyt Yritysoppaaseen tai muuhunkaan kilpailijaan kohdistuvaa vertailua. Joka tapauksessa Findexa on pitänyt omaa toimialahakemistoaan laajimpana ja täydellisimpänä, mitä tulee sekä yritysten lukumäärään että hakemiston tietosisältöön ja levikkiin. Tätä painotuotetta ei voitu Findexan mukaan verrata ainakaan Yritysoppaan palveluihin, joita oli tarjolla ainoastaan Internetin välityksellä.

31. Korkein oikeus katsoo, että Findexan käyttämät superlatiivi-ilmaisut “täydellisin” ja “laajin” voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Ulkopuoliselle ne antavat käyttöyhteydessään lähinnä sellaisen kuvan, että Inoa Toimialahakemisto kattaa eniten yrityksiä ja sisältää eniten tietoja verrattuna kilpailijoiden vastaaviin hakemistoihin.

32. Findexan esittämät vertailuluvut osoittavat, että sen julkaisema Inoa Toimialahakemisto kattaa lukumääräisesti enemmän yrityksiä kuin muut vastaavat, painetussa muodossa julkaistut hakemistot. Yritysopas ei ole sinänsä kiistänyt näitä vertailutietoja. Yritysopas on kuitenkin verrannut Inoa Toimialahakemistoa omaan tietopalveluunsa ja esittänyt, että viimeksi mainitussa oli tietoja huomattavasti useammasta yrityksestä.

33. Puheena olevissa mainoksissa käytetyt, Inoa Toimialahakemistoa koskevat ilmaisut ovat selvästi yhdistettävissä nimenomaan painettuun julkaisuun. Ei ole näytetty, että Yritysoppaalla olisi vastaavaa tuotetta. Ei myöskään voida katsoa, että puheena oleva ilmaisu olisi tässä yhteydessä käytettynä voinut vaikuttaa kielteisesti niiden palvelujen markkinointiin, joita Yritysopas julkaisee Internetin välityksellä.

34. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei ilmaisu d ole markkinaoikeuden toteamin tavoin toteennäyttämätön eikä ilmaisujen d ja e käyttäminen ole muullakaan perusteella hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeuden päätöstä muutetaan.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla kielletään Oy Findexa Ab:tä 60 000 euron sakon uhalla käyttämästä markkinoinnissaan ilmaisua “Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu”, ellei samalla yksilöidä väitteen sisältöä. Kieltoa on noudatettava heti.

Muilta osin Yritysopas Oy:n vaatimukset hylätään.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Leif Sevón (eri mieltä), oikeusneuvokset Kari Raulos, Lauri Lehtimaja, Gustav Bygglin ja Liisa Mansikkamäki (eri mieltä). Esittelijä Anne Ekblom-Wörlund (mietintö).

Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevien jäsenten lausunnot

Esittelijäneuvos Ekblom-Wörlund, jonka mietintö vastasi kappaleiden 1 – 6 koskevilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisua, lausui mietintönään muilta osin seuraavan:

Oikeudenkäyntivirhettä koskeva väite

Findexa on vaatinut, että markkinaoikeuden päätös poistetaan siltä osin kuin markkinaoikeus oli kieltänyt sitä käyttämästä ilmaisua “tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto”, koska tällaista vaatimusta ei ollut esitetty.

Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n mukaan hakemuksessa on ilmoitettava muun muassa vaatimus ja sen perusteet sekä tosiseikat ja asiakirjat, joihin hakija vetoaa. Lain 16 §:n 3 momentin mukaan asian käsittelyssä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä riita-asioissa säädetään.

Yritysopas oli vaatinut hakemuksessaan, että Findexaa kielletään jatkamasta ja uudistamasta mainontaa, jossa on käytetty totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa ilmaisua. Hakemuksen kohdassa “todistelu ja todistusteemat” on viitattu ilmaisuun e.

Korkein oikeus katsonee, että Yritysoppaan hakemus on ollut puutteellinen siten, että siinä ei ole ilmoitettu yksilöidysti sen vaatimuksia. Riittävänä yksilöintinä ei voida pitää yleisessä muodossa esitettyä vaatimusta totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan ilmaisun kieltämisestä. Markkinaoikeuden olisi tämän vuoksi tullut edellä mainitun lain 16 §:n 3 momentin ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 5 §:n mukaisesti kehottaa hakijaa korjaamaan puute täsmentämällä, mitä nimenomaisia ilmaisuja Yritysopas vaati kiellettäväksi.

Ilmeistä kuitenkin on, että Yritysopas on tarkoittanut markkinaoikeudessa vaatia kaikkien sen hakemuksessa viitattujen ja sen harhaanjohtavina pitämien Findexan käyttämien ilmaisujen kieltämistä ja että vastapuolikin on asian näin ymmärtänyt. Vastatessaan ilmaisun d kieltämistä koskevaan vaatimukseen Findexa on ottanut kantaa myös ilmaisun e väitettyyn totuudenvastaisuuteen ja harhaanjohtavuuteen. Tämän vuoksi Korkein oikeus katsonee, ettei markkinaoikeus ole tuominnut muuta tai enempää kuin on vaadittu. Markkinaoikeudessa ei siten ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka perusteella päätös ilmaisua e koskevilta osin tulisi poistaa. Väite hylättäneen.

Kysymyksenasettelu Korkeimmassa oikeudessa

Riidatonta on, että Findexa on käyttänyt markkinoinnissaan kiellettäväksi vaadittuja ilmaisuja.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Yritysopas on markkinaoikeudessa lain 1, 2, 6, 7 ja 8 §:n nojalla vaatinut, että Findexaa sakon uhalla kielletään jatkamasta tai uudistamasta mainontaa, jossa on käytetty totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa ilmaisua. Hakemuksen tueksi esitetyt seikat viittaavat siihen, että kieltovaatimus perustuu ensisijaisesti siihen, että Yritysopas on pitänyt Findexan käyttämiä ilmaisuja lain 2 §:n vastaisina tai että kieltovaatimus ei ainakaan yksinomaisesti ole perustunut väitteeseen Findexan lain 1 §:n yleislausekkeen vastaisesta menettelystä.

Markkinaoikeus on päätöksensä perusteluissa todennut, että markkinoijan on tarvittaessa kyettävä näyttämään toteen markkinoinnissa esitettävät tosiasiaväitteet. Kuultuaan asiassa todistajia markkinaoikeus on lausuminsa perustein katsonut, että kohdissa a, c ja d tarkoitetut ilmaisut olivat toteennäyttämättöminä ja kohdissa b ja e tarkoitetut ilmaisut yleisinä ja yksilöimättöminä hyvän liiketavan vastaisia, minkä vuoksi se on lain 1 ja 6 §:n nojalla kieltänyt Findexaa käyttämästä ilmaisuja a – e. Toisaalta markkinaoikeuden päätöksen perustelut viittaavat siihen, että kielto käyttää ilmaisuja perustuu myös lain 2 §:ään.

Valituksessaan Findexa on kiistänyt käyttäneensä lain 2 §:n vastaisesti totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua. Yritysopas on vastauksessaan vedonnut edelleen muun muassa siihen, että Findexan totuudenvastainen markkinointi on ollut omiaan johtamaan asiakkaita harhaan eli siis lain 2 §:ssä tarkoitettuun menettelyyn. Yritysoppaalla ei päätöstä näin tulkitessaan, ja ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksen perusteluista edellä todettu, ole ollut aihetta hakea siihen muutosta.

Edellä lausutuin perustein Korkein oikeus katsonee, että asiassa on otettava kantaa ensisijassa siihen, ovatko Findexan käyttämät ilmaisut a – e olleet sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia, ja jos ovat, ovatko ne olleet omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Toissijaisesti on otettava kantaa siihen, onko menettely joka tapauksessa ollut lain 1 §:ssä tarkoitetuin tavoin sopimatonta.

Vaatimus a: “Noin kymmenen miljoonaa kuukausittaista hakua tekee Inoa Internetistä ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalvelun.”

Ilmaisua on käytetty Internetin sivulla otsikon “Inoa Internetistä reaaliaikaiset yhteystiedot taustoineen” alla ja se viittaa Findexan Internetissä olevaan yritystietopalveluun.

Markkinaoikeus on todennut, että Findexan yritystietopalvelun tietokantaan perustuva hakupalvelu oli esitetyn selvityksen mukaan yksi Suomen laajimmin käytetyistä kyseisenkaltaisista hakupalveluista. Markkinaoikeus on kuitenkin katsonut, ettei Sonera Plazan hakupalveluihin tehtyjä hakuja voitu pitää Findexan hakupalveluihin kohdistuvina hakuina. Markkinaoikeus on siten päätynyt siihen, ettei Findexa ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että sen yritystietopalvelu olisi Suomessa eniten käytetty hakupalvelu. Findexan markkinoinnissaan käyttämä ilmaisu oli sen vuoksi toteennäyttämätön ja siten hyvän liiketavan vastainen.

Findexa on valituksessaan viitannut markkinaoikeudessa esittämiinsä mittaustuloksiin ja todennut näyttäneensä, että sen tietokantaan kohdistuu eniten hakuja. Findexa on huomauttanut, viitaten markkinaoikeuden päätöksen perusteluihin, ettei se ole väittänytkään, että yritystietopalvelu Inoa Internet olisi Suomessa eniten käytetty hakupalvelu.

Korkein oikeus katsonee, että arvioitaessa sitä, onko markkinoinnissa käytetty ilmaisu totuudenvastainen tai harhaanjohtava taikka muuten sopimaton, on ensin kiinnitettävä huomio sen sisältöön ja merkitykseen. Ilmaisu “Noin kymmenen miljoonaa kuukausittaista hakua tekee Inoa Internetistä ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalvelun” antaa kuvan siitä, että Inoa Internet on siihen kohdistuvien hakujen lukumäärän perusteella käytetyin yritystietopalvelu. Ilmaisua on sen vuoksi pidettävä tosiasiaväitteenä. Elinkeinonharjoittajan, joka markkinoinnissaan käyttää tosiasiaväitteeksi luonnehdittavaa ilmaisua, on näytettävä väitteensä paikkansapitävyys.

Findexan esittämien Suomen Gallup Oy:n Internet-sivujen käyttöä koskevien tutkimustulosten mukaan Inoa Internet -tietokantaan tehdään kuukausittain noin 10 miljoonaa hakua. Tutkimustulokset osoittavat, että tämä luku on suurempi kuin vastaavia palveluja tuottavien muiden elinkeinonharjoittajien luvut. Asiassa ei ole esitetty selvitystä Yritysoppaan vastaavaan Internetissä käytettävään yritystietopalveluun kohdistuvien hakujen lukumäärästä.

Yritysopas ei ole kyseenalaistanut edellä mainittujen tutkimusten puolueettomuutta tai niissä käytettyjen menetelmien hyväksyttävyyttä sinänsä. Sen sijaan Yritysopas on esittänyt, ettei edellä mainittuun lukuun voida laskea niitä hakuja, jotka tehdään Sonera Plaza tai Sonera Ihmemaa –Internetsivuilta. Findexa on kuitenkin esittänyt selvitystä siitä, että Inoa Internet -yritystietopalvelua käytetään täysin riippumatta siitä tehdäänkö haku mainituilta Internet-sivuilta vaiko suoraan www.inoa.fi-sivuilta. Findexan mukaan sen esittämät tutkimustulokset koskevat nimenomaan kaikkea tällaista käyttämistä. Findexa on siten esittänyt selvitystä siitä, että sen käyttämä ilmaisu, jolla on annettu ymmärtää, että Inoa Internet on käytetyin yritystietopalvelu, pitää paikkansa.

Tutkimuksessa esitettyjen vertailulukujen valossa ilmaisu “ylivoimaisesti” ei ole siten liioitteleva, että sitä olisi pidettävä totuudenvastaisena tai harhaanjohtavana. Korkein oikeus katsonee siten, ettei ilmaisu “Noin kymmenen miljoonaa kuukausittaista hakua tekee Inoa Internetistä ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalvelun”, ole totuudenvastainen tai harhaanjohtava. Yritysopas ei ole esittänyt myöskään perusteita, joiden johdosta Findexan menettelyä olisi pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n yleislausekkeen nojalla sopimattomana.

Vaatimus b: “Inoa löytää sinulle tarpeellisen tiedon luotettavasti ja nopeasti, sillä Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu.”

Ilmaisua on käytetty Internetin sivulla otsikon “Inoa löytää!” alla.

Markkinaoikeus on todennut, että Findexan yritystietopalvelun tietosisältöä on vaikea verrata muiden markkinoilla olevien vastaavien tietopalvelujen tietosisältöön, koska tällaisten palveluiden käsittämät tiedot ovat vaihtelevia. Findexan yritystietopalvelun ei ole kuitenkaan näytetty olevan “yleisesti ja kaikissa suhteissa” tietosisällöltään kattavin ja laajin. Kun Findexa ei ollut markkinoinnissaan kertonut, missä suhteessa sen tietopalvelu oli muita vastaavia palveluja tietosisällöltään kattavampi ja laajempi, markkinaoikeus on päätynyt pitämään puheena olevaa ilmaisua yleisenä ja yksilöimättömänä ja sen käyttöä siten hyvän liiketavan vastaisena.

Findexa on valituksessaan korostanut yritystietopalvelunsa eri palvelumuotojen monipuolisuutta sekä tietosisällön syvyyttä ja sitä, että ilmaisua oli käytetty kaikista sen eri palveluista. Tietosisällön kattavuutta ja laajuutta koskevan ilmaisun yksilöinti puolestaan ilmenee Findexan mukaan siitä, että verkkosivulla käytetyn ilmaisun yhteydessä on tarjolla linkki toiselle verkkosivulle, jossa on yksityiskohtaisesti selostettu Inoa-yritystietopalvelun sisältöä. Findexa on myös viitannut markkinaoikeudessa kuullun todistajan lausumaan, jonka mukaan Inoa oli tietosisällöltään kattavin ja laajin yritystietopalvelu.

Korkein oikeus katsonee, että markkinoinnissa käytettyä ilmaisua on sinänsä käytetty siinä yhteydessä, kun kerrotaan kaikista Inoa-yritystietopalvelun eri tuotteista ja että on mahdollista, että ilmaisuilla on Findexan väittämällä tavalla tarkoitettu viitata nimenomaan palvelumuotojen monimuotoisuuteen. Käytettyä markkinointi-ilmaisua on kuitenkin arvioitava ilmaisun lukijan näkökulmasta ja ottaen huomioon, että mainosta useimmiten silmäillään pintapuolisesti. Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna ilmaisu antaa kokonaisuutena arvioituna lähinnä kuvan siitä, että Inoa-yritystietopalvelu sisältää eniten tietoja, sekä mitä tulee yritysten lukumäärään että niitä koskevan tiedon määrään. “Kattavin” ja “laajin” ovat siten tosiasiaväitteitä.

Findexan esittämät vertailuluvut osoittavat, että sen eri yritystietopalvelumuodot ovat suhteessa muiden elinkeinonharjoittajien markkinoimiin vastaaviin palveluihin tietosisällöltään kattavia ja laajoja. Toisaalta vertailu osoittaa, että Yritysoppaan Internet Yrityshakemistossa yritysten lukumäärä on suurempi kuin vastaavassa Inoa Internet -yritystietopalvelussa. Findexa on tältä osin väittänyt, että sen Inoa Internet -yritystietopalvelussa oleva yrityskohtainen tieto on kattavampaa kuin Yritysoppaan vastaavan palvelun. Siihen nähden, että ilmaisut “kattavin” ja “laajin” ovat ylimalkaisuudestaan ja yksilöimättömyydestään johtuen ja kerrotussa yhteydessä käytettyinä omiaan antamaan kuvan siitä, että kaikki Findexan tarjoamat yritystietopalvelumuodot olisivat varauksettomasti kuvatunlaisia, ja kun näin ei yritysten lukumäärän osalta ole osoitettu olevan, on mainittu tosiasiaa koskeva Findexan ilmaisu “Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu” harhaanjohtava.

Edellä todetulla tavalla harhaanjohtavan ilmaisun käyttäminen on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n säännöksen vastaista ja siten tuon säännöksen nojalla kiellettyä kuitenkin vain, mikäli ilmaisu on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Tämän johdosta Korkein oikeus todennee, että markkinoinnin tarkoituksena on jo sinänsä hyödykkeiden ja palvelujen menekin edistäminen. Kuten edellä on lausuttu, on Yritysoppaan ja Findexan välillä kilpailuasetelma molempien tuottaessa ja markkinoidessa yritystietopalveluja. Kun Findexan omasta hyödykkeestään tai palvelustaan käyttämän ilmaisun on tarkoitettu vaikuttavan alalla tapahtuvaan kilpailuun, jota harhaanjohtava markkinointi on omiaan vääristämään, on selvä, että puheena olevat ilmaisut ovat säännöksessä tarkoitetulla tavalla omiaan vaikuttamaan kysyntään ja tarjontaan.

Vaatimus c: “Luotettavin valtakunnallinen yrityshakemisto”

Ilmaisu esiintyy ulkomainoksessa, jossa on edellä mainitun tekstin lisäksi kuva painetusta Inoa Yrityshakemistosta.

Markkinaoikeus on katsonut ilmaisun sisältävän osittain myös muihin hakemistoihin kohdistuvaa vertailua. Kuitenkaan Findexa ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että mainitun hakemiston tiedot olisivat kaikkien muiden hakemistojen tietoja luotettavampia. Ilmaisu oli sen vuoksi ollut toteennäyttämätön ja siten hyvän liiketavan vastainen.

Findexa on valituksessaan korostanut, että ilmaisu oli yleisluontoinen ja yksilöimätön eikä sisältänyt Yritysoppaaseen tai muuhunkaan kilpailijaan kohdistuvaa vertailua. Ilmaisua ei Findexan mukaan myöskään mielletä tosiasiaväitteeksi eikä mainosteksti kokonaisuutena arvioituna ollut omiaan synnyttämään käsitystä tosiasiaväitteestä.

Korkein oikeus katsonee, että ilmaisu “luotettavin” on luonteeltaan yleinen eikä tässä yhteydessä esitettynä sisällä toteennäytettävissä olevaa tosiasiaväitettä. Tällaista ilmaisua käyttäen tapahtuva niin sanottu kaupallinen kehuminen ei siten ole myöskään lähtökohtaisesti sopimatonta.

Puheena oleva ilmaisu voi toisaalta olla harhaanjohtava, jos se vähentää mainoksen tavoitteleman kohderyhmän luottamusta kilpailevien tuotteiden laatuun. Puheena olevassa mainoksessa ilmaisu “luotettavin” on kuitenkin selvästi yhdistettävissä nimenomaan painettuun julkaisuun. Asiassa on selvitetty, että Yritysopas ei tuota painettua yritystietohakemistoa. Ilmaisun ei siten ole osoitettu tästä syystä vaikuttaneen kielteisesti ainakaan Yritysoppaan markkinoimaan yritystietopalveluun.

Näin ollen Korkein oikeus katsonee, ettei Findexan mainoksessa käytetty ilmaisu “Luotettavin valtakunnallinen yrityshakemisto” puheena olevassa yhteydessä käytettynä ole harhaanjohtava. Yritysopas ei ole esittänyt myöskään perusteita, joiden johdosta Findexan menettelyä olisi pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n yleislausekkeen nojalla sopimattomana.

Vaatimus d ja e: “TÄydellisin valtakunnallinen b to b -toimialahakemisto” ja “Inoa Toimialahakemisto on tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto, joka sisältää koko valtakunnan b-to-b-yritykset toimialoittain valtakunnallisesti ja alueellisesti.”

Kumpikin ilmaisu koskee painettua toimialahakemistoa. Ensiksi mainittu ilmaisu esiintyy ulkomainoksessa, jossa on edellä mainitun tekstin lisäksi kuva painetusta Inoa Toimialahakemistosta. Toiseksi mainittua ilmaisua on käytetty Internetin sivulla otsikon “Inoa Toimialahakemisto – Suomen b-to-b-yritykset yksissä kansissa”.

Markkinaoikeus on ensiksi mainitun ilmaisun osalta katsonut sen sisältävän osittain myös muihin hakemistoihin kohdistuvaa vertailua. Findexan hakemiston voitiin esitetyn selvityksen mukaan tosin katsoa olevan yksi kattavimmista markkinoilla olevista hakemistoista. Kuitenkaan Findexa ei ollut esittänyt riidatonta näyttöä siitä, että sen hakemistosta löytyisi eniten tietoja ja että hakemisto olisi kattavampi kuin muut vastaavat hakemistot. Ilmaisu “täydellisin” oli siten toteennäyttämätön ja hyvän liiketavan vastainen.

Toiseksi mainitun ilmaisun osalta markkinaoikeus on katsonut, ettei Findexa ollut markkinoinnissaan yksilöinyt, missä suhteessa sen hakemisto oli tietosisällöltään Suomen laajin toimialahakemisto. Tällainen yleinen ja yksilöimätön ilmaisu oli markkinaoikeuden mukaan hyvän liiketavan vastainen.

Findexa on valituksessaan ensiksi mainitun ilmaisun osalta korostanut, että se oli yleisluontoista ja yksilöimätöntä eikä sisältänyt Yritysoppaaseen tai muuhunkaan kilpailijaan kohdistuvaa vertailua.

Korkein oikeus todennee, että ilmaisut antavat kuvan siitä, että Inoa Toimialahakemisto sisältää vastaaviin hakemistoihin verrattuna eniten tietoja sekä suhteessa yritysten lukumäärään että niitä koskevaan tietoon. Ilmaisut “täydellisin” ja “tietosisällöltään laajin” ovat siten tosiasiaväitteitä.

Findexan asiassa esittämät vertailuluvut osoittavat, että sen toimialahakemisto sisältää lukumääräisesti eniten yrityksiä. Yritysopas ei ole kiistänyt näiden lukujen paikkansapitävyyttä. Yritysopas on kuitenkin verrannut Inoa Toimialahakemiston tietoja Yritysoppaan omaan Internet-palveluun ja esittänyt, että viimeksi mainitussa on huomattavasti useamman yrityksen tiedot. Koska ilmaisun totuudenvastaisuutta arvioitaessa on annettava merkitystä sille, mitä hyödykettä ilmaisu koskee, ei Yritysoppaan vertailu osoita väitteen olevan virheellinen. Tähän nähden Findexan painetusta Inoa Toimialahakemistosta käyttämät ilmaisut “täydellisin” ja “tietosisällöltään laajin” eivät ole totuudenvastaisia.

Tällaiset ilmaisut voivat kuitenkin, kuten edellä on todettu, olla harhaanjohtavia, jos ne vähentävät mainoksen tavoitteleman kohderyhmän luottamusta kilpailevien tuotteiden laatuun. Asiassa on selvitetty, että Yritysopas ei tuota painettua toimialahakemistoa. Puheena olevissa mainoksissa ilmaisut on kuitenkin selvästi yhdistettävissä nimenomaan painettuun julkaisuun. Ilmaisun ei siten ole osoitettu tästä syystä vaikuttaneen kielteisesti ainakaan Yritysoppaan markkinoimaan yritystietopalveluun. Näin ollen edellä mainitut ilmaisut puheena olevassa yhteydessä käytettyinä eivät ole harhaanjohtavia. Yritysopas ei ole esittänyt myöskään sellaisia perusteita, joiden johdosta Findexan menettelyä olisi pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n yleislausekkeen nojalla sopimattomana.

Johtopäätös menettelyn sopimattomuudesta

Findexan menettely sen käyttäessä ilmaisua “Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu” kaikista Inoa-yritystietopalveluista tai –tuotteista edellä kuvatulla tavalla on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimatonta. Yritysoppaan hakemus hyväksyttäneen siten, että Findexaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n nojalla kielletään markkinaoikeuden asettaman 60 000 euron sakon uhalla käyttämästä markkinoinnissaan tätä ilmaisua.

Muilta osin Yritysoppaan hakemus hylättäneen.

Lopputulos

Markkinaoikeuden päätöstä muutettaneen ja Findexaa kiellettäneen 60 000 euron sakon uhalla markkinoinnissaan käyttämästä ilmaisua “Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu”. Kieltoa määrättäneen noudatettavaksi heti.

Oikeusneuvos Mansikkamäki: Hyväksyn mietinnön.

Presidentti Sevón: Olen samaa meiltä kuin oikeusneuvos Mansikkamäki.