Hollolan seurakunnalla on tutkimusyhtiö iTEST Oy:n selvityksen mukaan parhaat nettisivut, jos mittarina käytetään käyttäjätyytyväisyyttä. Tutkimukseen osallistui 11 seurakuntaa.

Tutkimukseen on kolmena vuotena osallistunut yhteensä 22 seurakuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena kunkin seurakunnan verkkosivuston etusivulle ponnahtavalla erillisellä ikkunalla, josta johtaa linkki kyselylomakkeeseen.

Tänä vuonna tutkimukseen osallistui yhteensä 11 seurakuntaa, joista suurimmat olivat Helsingin, Espoon, Tampereen, ja Turku-Kaarinan seurakuntayhtymät. Kukin seurakunta sai toteuttaa tutkimuksen itse valitsemanaan ajankohtana; tutkimukset toteutettiin vuoden 2004 kesäkuun ja vuoden 2005 tammikuun välisenä aikana. Kaikkiaan kyselyyn osallistui yhteensä 2361 vastaajaa.

Tutkimuksessa sivujen käyttäjiltä tiedustellaan mm. heidän toiveitaan sivustojen kehittämisestä, sivujen käyttötottumuksia, sekä vastaajien demografisia taustamuuttujia. Kyselylomake sisältää myös kysymyssarjan, jonka avulla voidaan laskea kunkin seurakuntasivuston käyttäjäkunnan ns. käyttäjätyytyväisyysindeksi; tämän indeksin avulla voidaan asettaa seurakuntasivustot keskinäiseen järjestykseen sen mukaan, minkä seurakuntasivustojen käyttäjät ovat tyytyväisimpiä seurakunnan tarjoamiin verkkopalveluihin ja -viestintään.

Tänä vuonna kuntien verkkosivustojen keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,59. Vaihteluväli indekseillä oli 3,48 – 3,80.

Seuraavassa esitetään seurakuntien verkkosivustojen käyttäjätyytyväisyysindeksit niiden suuruusjärjestyksessä. Esitämme kuitenkin indeksit ainoastaan niistä seurakuntasivustoista, joissa päästiin vähintään keskiarvomääräiseen indeksilukuun.

Käyttäjätyytyväisyysindeksit 2004:
1. Hollolan seurakunta, 3,80
2. Järvenpään seurakunta,3,74
3. Espoon seurakuntayhtymä, 3,63
4. Tampereen seurakuntayhtymä, 3,61
5. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, 3,60
Keskiarvo, 3,59

Hollolan ja Järvenpään vastaajaotokset olivat jonkin verran muita pienempiä, joten näiden osalta tulokset ovat suuntaa-antavia, iTest toteaa. Espoon, Tampereen, ja Turku-Kaarinan vastaajaotokset ovat riittävän suuret.

Loput tutkimukseen osallistuneet seurakunnat aakkosjärjestyksessä:

Helsingin seurakuntayhtymä
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Jyväskylän kaupunkiseurakunta
Kuopion seurakuntayhtymä
Tuusulan seurakunta
Valkeakosken ja Sääksmäen seurakuntayhtymä

Kyselyssä perättiin myös sivustojen käyttäjien kommentteja ja ehdotuksia seurakuntien sivustojen kehittämisen suhteen. Vastaajien omasanaisissa kommenteissa kiinnitettiin useimmin huomiota

-seurakuntien järjestämien tilaisuuksien tiedotukseen; tapahtumakalenterit ja niiden päivittäminen koettiin tärkeäksi
-kirkoista ja seurakuntatiloista toivottiin kuvia; kuten myös henkilöstöstä
-tietoa kirkollisten toimitusten (häät, kaste, hautajaiset) käytännön järjestelyistä toivottiin
-sivuille toivottiin interaktiivisia palveluita: verkon välityksellä toivottiin mahdollisuutta mm. varata kirkko häitä varten, tehdä virkatodistuksen tilaaminen, ilmoittautua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja kerhoihin, jne.
-sivuille toivottiin tietoa seurakunnan päätöksentekoon liittyvistä asioista
joidenkin seurakuntasivustojen www-osoitteiden toivottiin olevan nykyistä loogisempia ja helpompia
<>rippikouluista ja leireistä toivottiin tietoa, lisäksi toivottiin enemmän nuorille suunnattua sisältöä
-sivustojen tietosisältöä toivottiin päivitettävän riittävän usein.

Tutkimuksen taustaa:

Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002, ja vuosina 2002-2004 tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 22 seurakuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja on ollut 33 kpl.

Tutkimus toteutetaan seurakuntien www-sivustoilla vieraileville henkilöille suunnattuna kyselytutkimuksena sähköisen lomakkeen avulla. Verkkosivustolle mentäessä näytölle ponnahtaa erillinen tutkimuksesta ilmoittava ikkuna, joka sisältää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen.

iTEST Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, joten seurakunnat voivat käyttää tutkimusta halutessaan seurantatutkimuksena; tutkimuksen avulla seurakunnat voivat tarkkailla ihmisten mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa, sekä tarkkailla myös sivustojensa käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Lisäksi seurakunnat voivat vertailla omien sivustojensa käyttäjäkunnan tyytyväisyyttä heille tarjottuihin verkkopalveluihin, suhteessa muiden seurakuntien verkkosivustojen käyttäjien tyytyväisyyteen.

Vuosina 2002-2004 ovat tutkimukseen osallistuneet seuraavat seurakunnat:

Espoon seurakuntayhtymä
Helsingin seurakuntayhtymä
Hollolan seurakunta
Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Jyväskylän kaupunkiseurakunta
Järvenpään seurakunta
Kajaanin seurakunta
Kotkan seurakuntayhtymä
Kuopion seurakuntayhtymä
Nurmijärven seurakunta
Oulun seurakuntayhtymä
Porin seurakuntayhtymä
Riihimäen seurakunta
Rovaniemen seurakunta
Salo-Uskelan seurakunta
Seinäjoen seurakunta
Tampereen seurakuntayhtymä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Tuusulan seurakunta
Valkeakosken ja Sääksmäen seurakuntayhtymä
Vantaan seurakuntayhtymä