Nurmijärvi osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001 tutkimuksen, jolloin se vielä oli ykkönen. Jyväskylän maalaiskunta on kovin nousija: vielä viime vuonna se oli häntäjoukossa.

Tutkimusyhtiö iTEST Oy toteutti jo neljäntenä vuonna peräkkäin vuotuisen Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksen. Tutkimuksella selvitetään kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista ja –viestinnästä.

Tutkimukseen on neljänä vuotena osallistunut yhteensä 68 kuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena kunkin kunnan verkkosivuston etusivulle ponnahtavalla erillisellä ikkunalla, josta johtavat linkit suomen- ja ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen.

Tänä vuonna tutkimukseen osallistui yhteensä 28 kuntaa, joista väkiluvultaan suurimmat olivat Vantaa ja Turku, ja pienimmät Mynämäki ja Teuva. Kukin kunta sai toteuttaa tutkimuksen itse valitsemanaan ajankohtana; tutkimukset toteutettiin 5.5.-19.12. 2004 välisenä aikana. Kaikkiaan kyselyyn osallistui yhteensä 10 762 vastaajaa.

Käyttäjätyytyväisyysindeksit 2004:

1. Jyväskylä 3,71

2. Oulu 3,70

3. Nurmijärvi 3,68

4. Jyväskylän mlk 3,64

5. Kuopio 3,59

6. Mynämäki 3,55

7. Rauma 3,54

7. Turku 3,54

9. Kajaani 3,53

9. Kerava 3,53

11. Kuusamo 3,49

11. Vantaa 3,49

13. Lieto 3,46

13.Tuusula 3,46
Keskiarvo 3,46

Tänä vuonna kuntien verkkosivustojen keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,46. Vaihteluväli indekseillä oli 3,19 – 3,71.

Tutkimuksessa sivujen käyttäjiltä tiedustellaan mm. heidän toiveitaan sivustojen kehittämisen suhteen, sivujen käyttötottumuksia, sekä vastaajien demografisia taustamuuttujia. Suurin mielenkiinto kuitenkin kohdistuu siihen, että tutkimuksessa esitetyn kysymyssarjan avulla voidaan laskea kunkin kunnan verkkosivuston käyttäjäkunnan ns. käyttäjätyytyväisyysindeksi; tämän indeksin avulla voidaan asettaa kuntien verkkosivut keskinäiseen järjestykseen sen mukaan, minkä kuntien verkkosivustojen käyttäjät ovat tyytyväisimpiä kunnan tarjoamiin verkkopalveluihin ja –viestintään. iTEST Oy:n kehittämän käyttäjätyytyväisyysindeksin asteikko on 1-5; mitä lähempänä luku on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat verkkosivustoon.

Ulkoasua toivotaan paremmaksi

Kyselyssä perättiin myös sivustojen käyttäjien kommentteja ja ehdotuksia kuntien sivustojen kehittämisen suhteen. Vastaajien omasanaisissa kommenteissa kiinnitettiin useimmin huomiota sivustojen ulkoasuun, johon toivottiin panostettavan enemmän; kunnan kotisivut koettiin eräänlaisena ”kunnan käyntikorttina”, josta toisissa kunnissa saatettiin olla ylpeitä, ja jota toisissa kunnissa hävettiin.

Lisäksi sivustojen selkeydessä nähtiin puutteita, mm. linkkien otsikointi koettiin joissakin tapauksissa vaikeaselkoiseksi; useilla kunnilla koettiin tietojen ryhmittelyn ja termien käytön olevan organisaatiolähtöistä, jolloin tavallisilla kadunmiehillä ja -naisilla saattaa olla vaikeuksia tietää, mihin asiasisältöön kukin linkki johtaa.

Usein toistuvina toivomuksina esitettiin myös, että sivuilla olevia tietoja päivitettäisiin paremmin, että sivuilla olisi lisää kuvia mm. paikkakunnan nähtävyyksistä, ja että verkkoasiointimahdollisuuksia olisi mahdollisimman kattavasti saatavilla. Lisäksi toivottiin, että kunnan henkilöstön yhteystiedot olisivat helposti ja kattavasti löydettävissä, että virastojen aukioloajat olisivat nähtävillä, että paikallisista yrityksistä olisi enemmän tietoa, että kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää asiaa olisi saatavilla sivuilta, ja että sivuilla olisi enemmän ajankohtaisasiaa ja usein vaihtuvia uutisia.

Tutkimuksen taustaa:

Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina 2001-2004 tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 68 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja on ollut 111 kpl.

Tutkimus toteutetaan kuntien www-sivustoilla vieraileville henkilöille suunnattuna kyselytutkimuksena sähköisen lomakkeen avulla. Verkkosivustolle mentäessä näytölle ponnahtaa erillinen tutkimuksesta ilmoittava ikkuna, joka sisältää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen. Vastaajat voivat valita suomen- tai ruotsinkielisen lomakkeen.

iTEST Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta halutessaan seurantatutkimuksena; tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla ihmisten mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa, sekä tarkkailla myös sivustojensa käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Lisäksi kunnat voivat vertailla omien sivustojensa käyttäjäkunnan tyytyväisyyttä heille tarjottuihin verkkopalveluihin, suhteessa muiden kuntien verkkosivustojen käyttäjien tyytyväisyyteen.

Tutkimus on kaikille kunnille avoin; siitä tiedotetaan jokaiselle kunnalle, ja kunnat voivat osallistua siihen osallistumismaksua vastaan.