Suomalaiset ovat Euroopan innokkaimpia aikakauslehtien lukijoita: noin 97 väestöstä lukee aikakauslehtiä. Hollannissa aikakauslehtiä lukee lähes 97 prosenttia kansasta, ja Tanskassa ja Saksassa liki 95 prosenttia. Koko Euroopassa lähes 80 prosenttia väestöstä lukee aikakauslehtiä. Etelä-Euroopassa lukeminen yleensä on vähäisempää kuin Keski – ja Pohjois-Euroopassa.

Aikakauslehdet ovat eurooppalaisille erittäin tärkeitä tietolähteitä. Aikakauslehtiä lukevat Euroopassa kaikki ikä- ja sosiaaliryhmät. Nuoret lukevat aikakauslehtiä joissain maissa jopa enemmän kuin aikuisväestö.

Suomessa julkaistaan EU-maista eniten aikakauslehtinimikkeitä asukkaita kohden ja myös luetaan aikakauslehtiä eniten. Aikakauslehtien Liiton tilastojen mukaan Suomessa julkaistavien lehtien yhteismäärällinen levikki on kasvanut vuodesta 1993 vuoteen 2003 noin viidellä miljoonnalla. Suomessa julkaistavien aikakauslehtien (yleisö-, ammatti-, järjestö-, ja asiakaslehtien) levikki vuonna 2003 oli 17 miljoonaa.

Aikakauslehtinimikkeitä EU-15:n alueella arvioidaan olevan noin 30 000. Nimikkeiden määrä on vakaassa kasvussa EU-alueella myös uudet jäsenmaat mukaan lukien, kertoo Euroopan aikakauslehtimarkkinoiden kilpailukykyä analysoiva tuore EU-sektoriraportti The European Magazine and Journal Market, joka on osa EU:n komissiolle tänä vuonna valmistuvaa Publishing Market Watch -tutkimushanketta.

Euroopan aikakauslehtinimikkeistä suuri osa on ammatti- ja järjestölehtiä. Kaupallisia yleisölehtiä on lukumääräisesti vähemmän.

Suomessa aikakauslehtinimikkeitä julkaistaan asukkaita kohden selvästi enemmän kuin muualla läntisessä Euroopassa. Toiseksi eniten aikakauslehtinimikkeitä asukkaita kohden on Itävallassa ja kolmanneksi eniten Hollannissa.

Pohjois-Euroopassa aikakauslehtimarkkinat perustuvat vahvasti tilausmyyntiin ja lehtien kotiin kantoon. Irtonumeromyynnin osuus on huomattavasti pienempi. Etelä-Euroopan ja Ison-Britannian aikakauslehtimarkkinat sen sijaan nojautuvat vahvasti irtonumeromyyntiin.

Kilpailukyky on hyvä

Aikakauslehtikustantamisen kokonaiskontribuutio bruttokansantuotteeseen EU-25 alueella on noin 0,16%. Suomalaisen aikakauslehtikustantamisen osuus maan bkt:sta on samalla tasolla.

EU-raportti arvioi eurooppalaisen aikakauslehtiteollisuuden kilpailukyvyn hyväksi. Kiristyvässä mediakilpailutilanteessa aikakauslehtiala on dynaaminen ja muutoskykyinen osin siksi, että ala on aidosti kaupallinen eikä yleensä saa valtiollista tukea toisin kuin monet kulttuurin alueet. Lisäksi alan sisäinen kilpailu lisää muutosjoustavuutta.

Raportti pitää Internetiä paitsi aikakauslehtien haastajana, mutta myös mahdollisuutena. Talous- ja ammattilehdet ovat Internetin hyödyntämisessä muita lehtiryhmiä pidemmällä. Internetiä hyödynnetään mm. lukijasuhteen tiivistämisessä, brandin laajentamisessa sekä mainosvälineenä.

Alan liikevaihto kasvaa

Alan liikevaihdon arvoksi arvioidaan noin 37 miljardia euroa, josta 70 prosenttia syntyy Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian markkinoista. Alan liikevaihto on EU:n alueella kasvusuuntainen, poikkeuksena on Saksa.

Aikakauslehtiala työllistää EU-alueella yli 200 000 ihmistä: alan työllistävyysluvut ovat hitaassa kasvussa.

Suurten kielialueiden suhteellinen etu aikakauslehtikustantamisessa näkyy toimialan keskimääräisessä kannattavuudessa. Käyttökateprosentti on tyypillisesti korkeampi suuremmissa EU-maissa kuin pienemmissä.

“Suomalainen aikakauslehtikustantaminen on pystynyt pitämään kannattavuutensa kohtuullisen korkealla tasolla markkinoiden pienuudesta huolimatta. Esimerkiksi ruotsalaisen aikakauslehtikustantamisen kannattavuus on koko tarkastelukauden 1995-2001 ollut selkeästi heikompaa kuin Suomessa”, kertoo tutkija Timo Einari Toivonen Turun kauppakorkeakoulun mediaryhmästä.

Mainonta elpyy

Aikakauslehtimainonta muodostaa Euroopassa keskimäärin 30 prosenttia yleisölehtien tuotoista.

Aikakauslehtimainonta koki läntisessä Euroopassa notkahduksen vuosina 2001-2002, mutta on sen jälkeen kääntynyt useissa maissa kasvuun. Uusissa EU-jäsenmaissa vastaavaa mainonnan taantumista ei koettu.

Aikakauslehtien osuus koko mediamainonnasta on koko Euroopan alueella ollut laskeva, mutta poikkeuksiakin on, esimerkkinä Suomi. Suomessa aikakauslehtimainonnan osuus koko mediamainonnasta on kasvanut tasaisesti ja näyttää vakiintuvan noin 17 prosenttiin.

Publishing Market Watch – The European Magazine and Journal Market -raportin on EU:lle tehnyt englantilainen Rightscom-konsulttiyhtiö sekä Turun kauppakorkeakoulun mediaryhmä. Koko raportti löytyy osoitteesta

http://www.publishing-watch.org/documents.aspx